Với mục tiêu: “Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng những kết quả cụ thể; tập trung xây dựng các giải pháp quyết liệt để nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ trọng tâm khác”, ngày 18 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 (Chương trình số 01/CTr-UBND). 

Theo đó, để đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện, năm 2019 UBND huyện Thới Bình sẽ tập trung triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Huy động mọi nguồn lực, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn và vững chắc hơn. (2) Tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật; điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao; tăng cường chống thất thu ngân sách, nợ đọng thuế. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý chi ngân sách nhà nước. Quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau. (3) Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. (4) Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc đẩy mạnh mua sắm theo phương thức tập trung. (5) Tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi nhất thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. (6) Chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý ô nhiễm môi trường thông qua việc thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước, khoáng sản. (7) Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, phấn đấu giải quyết việc làm cho ít nhất 4.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo (không kể truyền nghề) đạt 26,3%. Thực hiện tinh giản biên chế hành chính trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong các cơ quan nhà nước. (8) Triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp, giảm mạnh chi ngân sách nhà nước cho khu vực này. (9) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về thực hành tiếp kiệm, chống lãng phí.

Nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2019 sẽ được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung, chú trọng ở một số lĩnh vực cụ thể như sau:

Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương, đẩy mạnh khoán chi hành chính. Giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí. Phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm. Tiếp tục thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản (trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của huyện).

Chống lãng phí trên lĩnh vực đầu tư công là một nhiệm vụ quan trọng của UBND huyện Thới Bình năm 2019 (Ảnh minh họa)

Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. Không để xảy ra tình trạng chậm giao vốn, chậm triển khai thực hiện và giải ngân các công trình, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2019. Phấn đấu giải ngân 100% dự toán chi đầu tư phát triển. Tăng cường công tác rà soát, bảo đảm 100% các chương trình, dự án bố trí trong kế hoạch đầu tư công phải có đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Chống lãng phí, nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án. Hạn chế các nội dung phát sinh dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình. Phấn đấu thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ (trừ các trường hợp quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ). Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán, thực hiện nghiêm các chế tài xử lý vi phạm trong công tác quyết toán các dự án hoàn thành.

Quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm. Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng. Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; đảm bảo 100% đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện có sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết đều có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng đất. Tổ chức rà soát và xử lý các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thu hồi các diện tích đất sử dụng không đúng quy định của pháp luật và lấn chiếm đất trái quy định. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống ô nhiễm, suy thoái nguồn nước.

Tắt các thiết bị khi không sử dụng để tiết kiệm điện 

Thực hiện có hiệu quả đề án tinh giản biên chế, đảm bảo đến năm 2021 giảm được 10% so với biên chế giao năm 2015.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các cấp, các ngành sẽ tập trung triển khai, thực hiện đồng bộ 6 giải pháp sau:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, từng cấp, các ngành và từng cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm cho từng lĩnh vực gắn với công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên; phân công rõ ràng trách nhiệm của từng bộ phận; đưa kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phê phán, lên án các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, gây lãng phí.

3. Tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực như: thu, chi ngân sách nhà nước; đầu tư công; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng đất,...

4. Tăng cường thực hiện công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Với mục tiêu và những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã được đề ra cùng với sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và trong thời gian tới sẽ gặt hái được nhiều thành công, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững, chính trị xã hội ổn định.

                                                                                                                                                           ĐTK