Thành phần tham dự Hội nghị, có đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo các Phòng cấp huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; cán bộ Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn; phóng viên Đài TT-TH huyện dự và đưa tin.

Công tác Tư pháp năm 2018 đã bám sát Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện, các Chương trình, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhiệm vụ của ngành; cơ bản được thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ của ngành và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Một số kết quả nổi bật công tác Tư pháp năm 2018:

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL: Tham gia góp ý kiến đối với 10 văn bản QPPL của cấp huyện, tỉnh, Trung ương; Phòng Tư pháp thẩm định 02 văn bản QPPL của UBND huyện ban hành; Tự kiểm tra 02 văn bản QPPL, kết quả 02 văn bản phù hợp với quy định; Thực hiện rà soát 17 văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện ban hành. Kết quả, văn bản còn hiệu lực 14 văn bản, đề nghị bãi bỏ 02 văn bản, lập hồ sơ đề nghị UBND huyện công bố 01 văn bản QPPL hết hiệu lực; Thực hiện rà soát theo chuyên đề, kết quả có 05 văn bản không phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật. Qua đó, Phòng Tư pháp đã báo cáo và tham mưu cho UBND huyện bãi bỏ 02 văn bản, ban hành văn bản thay thế 01 và đang chờ ý kiến chỉ đạo 02 văn bản.

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật; hương ước, quy ước: Trong năm, trên địa bàn huyện đã tổ chức phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được 453 cuộc, với 85.484 lượt người tham dự. Trong đó, các ngành huyện tổ chức tuyên truyền được 122 cuộc, có 61.150 lượt người tham dự, các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền được 331 cuộc với 24.334 lượt người dự.

Tham mưu cho Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thực hiện đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật ở các xã, thị trấn. Kết quả có 11/12 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thực hiện rà soát 104 quy ước đã ban hành và bàn giao cho Phòng Văn hoá thông tin tiếp tục thực hiện quản lý công tác này.

Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Hội Luật gia tỉnh trao tặng 22 tủ sách pháp luật và 355 đầu sách cho xã Tân Phú và Tân Lộc Bắc. Phòng Tư pháp còn cấp phát 200 đầu sách tủ sách pháp luật cho các xã Trí Phải, Tân Bằng và Biển Bạch Đông.

3. Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; chứng thực; hoà giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý: Năm 2018, Phòng Tư pháp tiếp nhận và trình cho UBND huyện giải quyết 264 trường hợp. Trong đó, thay đổi, cải cách hộ tịch 189 trường hợp; kết hôn 28 trường hợp; đăng ký khai sinh 6 trường hợp; xác định lại dân tộc 19; ghi chú kết hôn 17 trường hợp; ghi chú ly hôn 5 trường hợp. Đối với cấp xã: Năm 2018, tiếp nhận và giải quyết 11.464 trường hợp. Trong đó, đăng ký khai sinh 8.444 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 1.280 trường hợp; đăng ký kết hôn 974 trường hợp; đăng ký khai tử 631 trường hợp; thay đổi, cải cách, bổ sung hộ tịch 135 trường hợp.

Trong chứng thực: Phòng Tư pháp tiếp nhận 810 trường hợp chứng thực, với 1.128 bản, số tiền lệ phí thu được 2.617.000đ. Đồng thời, cấp xã tiếp nhận và giải quyết 51.326 trường hợp, với số tiền lệ phí thu được 520.273.000đ.

Kết quả hoà giải: Tổng số nhận đơn và chuyển sang là 154 đơn; đưa ra hoà giải 148 đơn (đạt 96%), hoà giải thành 113 đơn (đạt 76%), chuyển cơ quan chức năng 35 đơn, tồn 6 đơn.

Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý số 4 thực hiện trợ giúp pháp lý được 51 vụ, trong đó: Lĩnh vực dân sự 20 vụ, đất đai 19 vụ, hôn nhân gia đình 10 vụ, hành chính 02 vụ.

4. Công tác xử lý vi phạm hành chính: Thực hiện thẩm định 08 hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ và thẩm định 01 hồ sơ áp dụng biện pháp vi phạm hành chính đưa vào trường giáo dưỡng.

Trong năm 2018, UBND và Công an các xã, thị trấn đã ban hành 419 Quyết định về xử phạt vi phạm hành chính, trong đó thu và nộp ngân sách Nhà nước 350.435.000 triệu đồng.

Triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2019, trên cơ sở bám sát các Chương trình, Kế hoạch trên các lĩnh vực công tác Tư pháp của tỉnh; triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH, ngành Tư pháp huyện đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cũng như các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt các lĩnh vực công tác tư pháp trên địa bàn huyện. Trong đó: chú trọng việc kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ, công chức ngang tầm với nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ mới của Ngành; Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc. Tăng cường công tác phối hợp với các Sở, ban ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp từ huyện đến xã. Đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành vừa đảm bảo sâu sát, quyết liệt, bám sát kế hoạch, đồng thời sử dụng đầy đủ các công cụ quản lý, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm. Nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê thuộc lĩnh vực tư pháp. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp. Phát động phong trào thi đua gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, cá nhân./.

Lê Hồng Quý