Trước đó, vào ngày 05 tháng 8 năm 2019, Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 741-QĐ/HU thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 27 đồng chí thành viên, do đồng chí Huỳnh Út Mười, Bí thư Huyện ủy làm Trưởng Tiểu ban.

Đ/c Nguyễn Hoàng Lâm, HUV, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, thành viên Tiểu Ban Văn kiện Đại hội XIII Đảng bộ huyện góp ý về các chí tiêu trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn     

      Trong cuộc họp, trên cơ sở nội dung dự thảo các đề cương sơ bộ gồm: Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo đề cương sơ bộ Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy khoá XII, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII do Tổ biên tập Văn kiện trình Tiểu Ban Văn kiện trước đó 3 ngày, các đồng chí thành viên Tiểu Ban Văn kiện đã tham gia phát biểu đóng góp nhiều lượt ý nhằm điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong các dự thảo Đề cương. Hầu hết các ý kiến của các đồng chí thành viên Tiểu Ban Văn kiện đều xoay quanh vào 3 nội dung trọng tâm là Chủ đề Đại hội, Phương châm Đại hội và những chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020-2025. Về cơ bản, qua các ý kiến bổ sung, điều chỉnh của các đồng chí thành viên Tiểu Ban Văn kiện, các dự thảo Đề cơ sơ bộ đã tương đối hoàn thiện.

Bí thư Huyện ủy, Trưởng Tiểu Ban Văn kiện Đại hội XIII Đảng bộ huyện phát biểu kết luận cuộc họp        

       Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Huỳnh Út Mười, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Tiểu Ban Văn kiện đã đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao của các đồng chí thành viên. Đồng chí yêu cầu Tổ Biên tập Văn kiện tiếp thu đầy đủ các ý kiến thống nhất của các đồng chí thành viên Tiểu Ban Văn kiện để điều chỉnh, bổ sung vào các dự thảo Đề cương. Đối với nội dung Chủ đề Đại hội do còn có những ý kiến khác nhau, đồng chí đề nghị thành viên Tiểu Ban Văn kiện, Tổ Biên tập Văn kiện tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ý kiến để hoàn thiện Chủ đề Đại hội, góp phần hoàn chỉnh sớm các dự thảo Đề cương trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định.

                                                                                                                                                            ĐTK