Thường trực Huyện ủy chủ trị Hội nghị

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và trong điều kiện chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các đồng chí thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tiến hành nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, sát đúng vào các nội dung như: Dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Danh sách phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhìn chung, hầu hết các ý kiến của các thành viên Ban Chấp hanh Đảng bộ huyện đều nhất trí với các nội dung Ban Thường vụ Huyện ủy trình. Bên cạnh đó, trong từng nội dung cụ thể cũng còn một vài ý kiến khác nhau, Thường trực Huyện ủy đã phân tích, giải trình rõ. Qua đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thống nhất cao. Trong đó, về Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất, không có ý kiến đề xuất gì thêm; về danh sách phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành thống nhất tổng số là 280 đại biểu chính thức và đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy điều chỉnh phân bổ số lượng đại biểu của một số đảng bộ, chi bộ cho phù hợp, đồng thời đề xuất phân bổ thêm cơ cấu đại biểu là người dân tộc thiểu số, người có đạo.

Đối với bản Dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cơ bản nhất trí về bố cục, kết cấu, nội dung như đề xuất của Ban Thường vụ Huyện ủy. Theo đó, Dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được trình bày theo kết cấu ngang, có độ dài 22 trang giấy khổ A4, font chữ Time NewRoman, cỡ chữ 14; chủ đề (đồng thời là tiêu đề) của Báo cáo chính trị là: “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy dân chủ và sức mạnh toàn dân; phát triển kinh tế - xã hội bền vững gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh; tiếp tục xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới”. Về mục tiêu tổng quát của Báo cáo chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất là: “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương và sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện và huy động tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội bền vững gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đảm bảo an sinh, công bằng và tiến bộ xã hội, nâng cao đời sống nhân dân về mọi mặt”. Qua trao đổi, thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhất trí đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu, 05 nhiệm vụ trọng tâm và 03 khâu đột phá để Đảng bộ và nhân dân huyện nhà tập trung, dồn sức thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Huỳnh Út Mười, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Út Mười, TUV, Bí thư Huyện ủy tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp của các đồng chí thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII và giao Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII Đảng bộ huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để tiếp tục điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị, Đề án nhân sự, Danh sách phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII Đảng bộ huyện.

Bên cạnh nội dung về thực hiện công tác văn kiện, nhân sự Đại hội XIII Đảng bộ huyện, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu từng đồng chí thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phải đề cao tinh thần trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để dịch bệnh lây nhiễm theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

                                                                                                                                                                      ĐTK