Từ năm 2011 đến nay, cùng với cả nước, huyện Thới Bình đã tập trung triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc cụ thể hoá, triển khai, thực hiện Chương trình, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 04 nghị quyết, 01 chỉ thị, 04 kế hoạch, 35 quyết định và nhiều công văn chỉ đạo khác. Đồng thời, thành lập các cơ quan chỉ đạo thực hiện Chương trình đồng bộ từ huyện xuống đến ấp theo đúng quy định và thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả (cấp huyện có Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, nay là Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới; cấp xã có Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới; ở ấp có Ban phát triển nông thôn mới.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới luôn là một trọng những nội dung được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm hàng đầu. Tổng cộng từ khi thực hiện Chương trình đến nay đã tổ chức được 3.668 cuộc tuyên truyền cho gần 88.200 lượt người; phát hành đến tận tay người dân trên 160.000 tờ rơi, tờ bướm, 8.460 cuốn sổ tay hỏi - đáp; bố trí trên 2.300 cụm pa nô, áp phích; xây dựng 115 công chào,...

Nhờ vậy, trong giai đoạn 2011-2019, Chương trình xây dựng nông mới trên địa bàn huyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nên nhiều chuyển biến mới trong nông nghiệp, bộ mặt nông thôn của huyện được đổi mới, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Từ chỗ buổi ban đầu triển khai thực hiện Chương trình, không ít người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước thì nay đã chuyển sang chủ động, tự giác, tự tin tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới. Sau đây là một số điểm nhấn trong triển khai, thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện từ năm 2011 đến nay:

Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện Thới Bình đã khởi sắc rõ nét

Dù điều kiện kinh tế - xã hội và đời sống của người dân trong huyện còn nhiều khó khăn. Song với phương châm nhà nước và nhân dân cùng thực hiện, trong 09 năm qua (2011-2019), huyện đã huy động các nguồn vốn được 3.236 tỷ đồng để đầu tư thực hiện Chương trình, trong đó: ngân sách Trung ương 204,213 tỷ đồng, chiếm 6,31%; ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) 257,772 tỷ đồng, chiếm 7,965%; vốn lồng ghép 1.046,28 tỷ đồng, chiếm 32,332%; vốn doanh nghiệp 117,82 tỷ đồng, chiếm 3,641%; vốn tín dụng 531,22 tỷ đồng, chiếm 16,416%; vốn cộng đồng dân cư 1.062,197 tỷ đồng, chiếm 32,824%; vốn khác 16,5 tỷ đồng, chiếm 0,51% tổng nguồn vốn.

Các nguồn vốn huy động được chưa nhiều và chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế nhưng nhờ được quản lý chặt chẽ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nên hiệu quả đạt được khá cao và đặc biệt là huyện không để xảy ra tình trạng nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới. Nhất là trong đầu tư thực hiện các tiêu chí về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, về phát triển sản xuất tăng thu nhập, giảm nghèo, về văn hóa - xã hội - môi trường, về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh,... Cụ thể một số lĩnh vực chủ yếu như sau: Xây dựng được 853km đường giao thông, tổng trị giá 546 tỷ đồng (trong đó: đường có chiều ngang từ 1,5-2,5m là 671km, trị giá 436 tỷ đồng; đường có chiều ngang 03m trở lên là 182km, trị giá 110 tỷ đồng) và 475 cây cầu kiên cố, trị giá 71,6 tỷ đồng (trong đó từ nguồn vận động là 100 cây cầu, trị giá 12,6 tỷ đồng). Đến nay có 07/11 xã đạt tiêu chí về Giao thông. Về thuỷ lợi, đầu tư nạo vét 201 công trình 237 công trình thuỷ lợi, tổng vốn đầu tư 91,18 tỷ đồng. Đến nay có 11/11 xã đã đạt tiêu chí về Thuỷ lợi. Huy động 275,075 tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn huyện. Hiện nay có 08/11 xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất trường học. Huy động 101,9 tỷ đồng để đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất văn hoá. Đến nay có 09/11 xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hoá,...

Hạ tầng về thương mại, thông tin và truyền thông được quan tâm đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp đồng bộ. Đến nay đã có 10/11 xã đạt các tiêu chí này.

Quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đặc biệt chú trọng việc nâng cao đời sống cho nhân dân. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, nhất là tập trung quy hoạch lại sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao,... đời sống đại bộ phận nhân dân trong huyện đã không ngừng được nâng cao. Tính đến thời điểm cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 40,03 triệu đồng, tăng 28,5 triệu đồng so với cuối năm 2010. Trong công tác giảm nghèo, cùng với việc triển khai, thực hiện các chính sách giảm nghèo, huyện đã coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về giảm nghèo, qua đó đã làm chuyển biến rõ rệt về nhận thức của các cấp, các ngành và về ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững của các hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện tính đến thời điểm cuối năm 2018 giảm còn 2,76%, hộ cận nghèo còn 2,85%.

Cơ giới hóa trong thu hoạch lúa trên đất nuôi tôm là bước chuyển quan trọng trong phát triển nông nghiệp huyện Thới Bình giai đoạn 2011-2019

Các tiêu chí như: Lao động có việc làm, Tổ chức sản xuất, Giáo dục, Y tế, Văn hoá, Môi trường và an toàn thực phẩm,... kết quả đạt khá. Đối với các tiêu chí như: Lao động có việc làm, Giáo dục, Y tế hiện tất cả 11/11 xã đã đạt chuẩn theo quy định. Riêng về tiêu chí Tổ chức sản xuất hiện còn xã Tân Phú chưa đạt; tiêu chí Văn hoá có 09/11 xã đã đạt và có 08/11 xã đạt tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm.

Để thực hiện tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, huyện đã tăng cường rà soát tiêu chuẩn chức danh, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức để đào tạo, bồi dưỡng và điều chuyển, bố trí theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ, coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, xây dựng đảng bộ, chính quyền xã trong sạch, vững mạnh,... Đến nay, có 09/11 xã đạt tiêu chí này.

Đối với tiêu chí Quốc phòng và an ninh, hàng năm huyện chỉ đạo các xã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng địa phương. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được tăng cường đảm bảo. Hiện nay, tất cả 11/11 xã đều đã đạt tiêu chí Quốc phòng và an ninh.

Đối với công tác xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã tập trung triển khai, thực hiện và đạt được nhiều thành quả quan trọng. Hiện nay 100% các tuyến đường huyện do huyện quản lý đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm và kết nối trung tâm hành chính 12/12 xã, thị trấn. Hệ thống thuỷ lợi liên xã được xây dựng phù hợp với quy hoạch thuỷ lợi đã được phê duyệt, đảm bảo phục tốt nhu cầu sản xuất cho người dân. Các công trình điện trung thế liên xã được thực hiện theo quy hoạch, đảm bảo cấp điện an toàn đạt tiêu chuẩn và đảm bảo nhu cầu sử dụng điện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trung tâm Y tế huyện được đầu tư xây dưng, nâng cấp đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 3, với các điều kiện đảm bảo như có cơ sở hạ tầng, trang thiết bị được trang bị và xây dựng đạt yêu cầu theo quy định; đội ngũ y bác sỹ có tình độ chuyên môn đạt và vượt chuẩn theo quy định,... Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện là tôm và cá đã được hình thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung. Một số mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã hình thành và phát triển theo hướng các hợp tác xã đã tham gia ký kết hợp đồng sản xuất và thu mua sản phẩm với một số công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo, hàng năm không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế,...

Như vậy, về tổng thể tính đến cuối tháng 8 năm 2019, huyện đã có 05/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Trí Phải, Trí Lực, Tân Bằng, Biển Bạch Đông, Tân Lộc), chiếm tỷ lệ 45,45%; có 03 xã đã thực hiện hoàn thành các tiêu chí, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn (Hồ Thị Kỷ, Tân Lộc Bắc, Tân Lộc Đông) và 03 xã đang tập trung phấn đấu để xây dựng đạt chuẩn trong năm 2019 (Tân Phú, Thới Bình, Biển Bạch). Tính bình quân 11 xã đến nay mỗi xã đã đạt được 16,91 tiêu chí, tăng 10,82 tiêu chí so với năm 2010.

Đối với tiêu chí huyện nông thôn mới, hiện nay đã đạt được 04/9 tiêu chí (Thuỷ lợi, Sản xuất, An ninh và trật tự xã hội, Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới), còn lại 05 tiêu chí đang tập trung triển khai, thực hiện (Quy hoạch, Giao thông, Điện, Y tế - Văn hoá - Giáo dục, Môi trường).

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được thì từ năm 2011 đến nay, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Trong những năm đầu, cán bộ và nhân dân trong triển khai, thực hiện Chương trình còn lúng túng, chưa nắm rõ cách thức, phương pháp thực hiện, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm nên kết quả không cao. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nhận thức chưa sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng nên tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác xây dựng nông thôn mới chưa cao, thậm chí còn có thái độ trồng chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới có mặt còn hạn chế, chất lượng đồ án chưa sát với tình hình thực tế của từng xã, công tác cắm mốc quy hoạch triển khai chậm. Quy hoạch vùng sản xuất hàng hoá tập trung mặc dù đã được hình thành và có bước phát triển song còn khiếm tốn, suy xuất quy mô nông hộ còn phổ biến, phương pháp sản xuất truyền thống chậm thay đổi, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất chưa nhiều. Cơ cấu ngành, nghề sản xuất chưa có chuyển biến mang tính đột phá. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình sản xuất nông nghiệp còn chậm, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Công tác huy động các vốn đầu tư để thực hiện Chương trình gặp khó khăn, Ngân sách nhà nước còn hạn chế, bố trí vốn đầu tư chưa tương xứng với mục tiêu của chương trình đề ra, việc huy động vốn trong cộng đồng dân cư còn gặp nhiều khó khăn. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình, một số nơi chưa thật sự quyết liệt, chủ động, sáng tạo, linh hoạt,... Tiến độ xây dựng huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt chậm so với kế hoạch,...

Từ nay đến năm 2020 để xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch, bên cạnh các điều kiện khác, riêng về nguồn vốn ít nhất huyện phải huy động được tối thiểu trên 677 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách 156,7 tỷ đồng, nguồn vốn 229,97 tỷ đồng, nguồn vốn 50 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 40,46 tỷ đồng, vốn cộng đồng dân 200 tỷ đồng.

Tóm lại, trong gần 10 năm qua Đảng bộ và nhân dân huyện Thới Bình đã tập trung sức mạnh, trí tuệ, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm xây dựng nông thôn mới. Hiện tại dù còn gặp một số khó khăn nhưng với những thành quả cùng với những kinh nghiệm quý báu đã tích luỹ được trong thời gian qua sẽ là nền tảng, là sức mạnh để các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu quan trọng trước mắt là xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

 

                                                                                                                                                 ĐTK