Đối tượng được hỗ trợ khởi nghiệp là phụ nữ có ý tưởng, có nhu cầu khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ hoặc do Hội phụ nữ vận động thành lập.

          Dự kiến năm 2020 hỗ trợ 24 phụ nữ khởi sự kinh doanh; hỗ trợ thành lập 01 hợp tác xã; 02 tổ hợp tác và 01 câu lạc bộ nữ doanh nghiệp huyện.

          Để thực hiện có hiệu quả đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp vào năm 2020, Huyện Thới Bình đề ra 03 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện như: tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; hỗ trợ phụ nữ đổi mới sáng tạo phát triển kinh doanh và khởi nghiệp; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp cho phụ nữ.

Trần Văn Đời