Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo huyện Thới Bình đã trao Quyết định truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân nhân gia đình các mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện toàn huyện có 568 mẹ Việt Nam anh hùng; trong đó, có 28 mẹ còn sống đang được các cấp, các ngành của huyện nhận phụng dưỡng suốt đời.

 Việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng  nhằm thể hiện sự ghi nhận của Tổ quốc đối với công lao to lớn và sự hy sinh cao cả của các Mẹ./.

                                               

Minh Phong