Kế hoạch được ban hành với mục đích: thu hút sự quan tâm, nêu cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em; giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trang bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Tháng hành động năm 2019 với chủ đề "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em" được triển khai trong thời gian từ 15/11 - 15/12/2019, với những hoạt động chính như: tổ chức tuyên truyền về chủ đề, các thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động năm 2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện và các xã, thị trấn; treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tại các trục đường chính, nơi công cộng; tập huấn về các nội dung liên quan đến bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tại xã Tân Lộc; tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao… theo chủ đề của Tháng hành động năm 2019; tổ chức cho cán bộ thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tham gia học tập kinh nghiệm tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngoài ra, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, trẻ em bị xâm hại và xét chọn hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Để thực hiện tốt các nội dung nêu trên, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, nganh, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng trong Tháng hành động. Tùy theo điều kiện thực tế của từng cơ quan, địa phương, đơn vị mà tổ chức thực hiện đảm bảo hiểu quả, thiết thực, tiết kiệm.

Trần Văn Đời