Đường về Trung tâm huyện 

Trên cơ sở Kế hoạch số 14 của huyện, các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong từng hộ dân thông suốt về các tiêu chuẩn xây dựng “gia đình văn hóa”, “ấp, khóm văn hóa”, “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”…từ đó các hộ dân tự giác đăng ký, thực hiện.

 Một số chỉ tiêu cụ thể mà Huyện đề ra để tổ chức thực hiện trong năm 2020 như sau: 89% trở lên gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 95% trở lên ấp, khóm đạt danh hiệu ấp, khóm văn hóa; trên 92% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; trên 99% hộ dân có điện sử dụng và sử dụng điện an toàn; trên 85% hộ gia đình tham gia xây dựng nông thôn mới; 100% hộ dân có cột cờ đúng theo quy định; 85% hộ gia đình làm hàng rào; trên 90% hộ dân được tuyên truyền, phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; trên 90% ấp, khóm có trụ sở sinh hoạt văn hóa và điểm tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; 100% các tuyến lộ giao thông nông thông thường xuyên được phát hoang cỏ dại …

Lộ giao thông nông thông ngày cành xanh, sạch, đẹp

Để đạt được những kết quả trên cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Nhất là sự lãnh đạo của đảng, quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; vai trò của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và của các tầng lớp nhân dân.

          Trần Văn Đời