Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 30/10/2016 của BCH trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Kết quả, đã triển khai thực hiện, kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại 57 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy và 203 chi bộ chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Với 4.747 đảng viên, đều làm tốt chuyên môn nghiệp vụ, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa phát hiện trường hợp tập thể, cá nhân vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, năng lực điều hành, quản lý của chính quyền trên các lĩnh vực được phát huy khá tốt.

Dịp này, hội nghị cũng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 27/6/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực  tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020./.

Minh Phong