Bám sát các quan điểm, mục tiêu Nghị quyết số 33-NQ/TW đề ra, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã chủ động, tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị và đáp ứng với yêu cầu, xu thế phát triển của thời kỳ hội nhập, toàn cầu hóa. Cụ thể, sau khi tiếp thu Nghị quyết số 33-NQ/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 100-KH/HU, ngày 14/8/2014 về tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) của Đảng. Kết quả, toàn huyện đã tổ chức được 23 cuộc hội nghị triển khai, quán triệt; trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức triển khai 01 cuộc hội nghị cho cán bộ chủ chốt của huyện, có 190 đại biểu tham dự và 01 cuộc hội nghị cho cán bộ, đảng viên ban ngành huyện, có 275 đại biểu tham dự; Đảng ủy các xã, thị trấn đã tổ chức được 21 cuộc, có 2.615 đại biểu tham dự. Nhìn chung, sau khi tiếp thu Nghị quyết nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về vị trí, vai trò của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người được nâng lên rõ rệt.

Hội nghị sơ kết 05 thực hiện Ngị quyết 33-NQ/TW

Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp của huyện tiếp tục được khơi dậy và phát huy như: tinh thần yêu nước, yêu quê hương, tự lực, tự cường, có ý thức thoát nghèo, lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, lao động cần cù, sáng tạo… Nhiều thuần phong mỹ tục, sinh hoạt văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy hiệu quả, trở thành những chuẩn mực về lối sống, nếp sống, quan hệ văn hóa cộng đồng. Đặc biệt, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các tổ chức đoàn thể xã hội và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam được nâng lên; phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Nghị quyết.

Cùng với đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục phát triển, chất lượng ngày càng được nâng lên. Việc xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị văn hóa đã có tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ sở, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Cụ thể, đến nay toàn huyện đã có 30.936/34.723 hộ được công nhận Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 89,09%, trong khi trước đó năm 2014 con số này chỉ là 24.693/32.718 hộ với tỷ lệ 75,47%; danh hiệu ấp, khóm văn hóa năm 2014 là 27/104 ấp, khóm với tỷ lệ rất thấp 25,96% đến nay con số này đã lên đến 99/104 ấp, khóm chiếm tỷ lệ 95%; danh hiệu cơ quan văn hóa đến nay đã có 117/127 cơ quan, đơn vị, đạt tỷ lệ 91,12%; danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 10/11 xã, đạt 90,90%..... Bên cạnh đó, hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11) - ngày Hội đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn cũng đã tổ chức biểu dương những gương điển hình tiêu biểu, các mô hình sản xuất hiệu quả, sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình và tích cực trong xây dựng môi trường văn hóa tại địa phương. Các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” và các phong trào thi đua yêu nước cũng đã được đẩy mạnh trong các tầng lớp nhân dân.

Song song với đó, công tác đầu tư cho việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống địa phương cũng đã được huyện quan tâm thực hiện. Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống, tôn tạo các di tích văn hóa tiêu biểu gắn với phát triển du lịch tại địa phương. Thời gian qua, huyện đã thành lập Ban quản lý các di tích lịch sử quốc gia như: các địa điểm thuộc Xứ ủy Nam bộ - Trung ương Cục miền Nam, xã Trí Lực; di tích Chùa Seraymeichey (Cao Dân), xã Tân Lộc. Các di tích lịch sử cấp tỉnh như: đình thần Thới Bình, đình thần Tân Lộc; đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; đền thờ Vua Hùng; Tòa thánh Ngọc Sắc; địa điểm trận thảm sát của Mỹ - Ngụy tại Lung Máng diệc; địa điểm trận thảm sát của thực dân Pháp tại kênh Cái Sắn… Bên cạnh đó, việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển sự nghiệp văn học - nghệ thuật trên các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ cũng đã có bước phát triển tiến bộ, phong trào văn nghệ quần chúng phát triển ngày càng sâu rộng, hầu hết các xã, thị trấn đều có phong trào văn nghệ với sự tham gia của nhiều lứa tuổi, phát triển xuống tận ấp, khóm.

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Huyện ủy, những năm qua, Thới Bình tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa trên địa bàn. Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm văn hóa” huyện đã đầu tư nguồn vốn để xây mới, nâng cấp và sửa chữa trung tâm sinh hoạt văn hóa, trung tâm thể thao. Cụ thể, về thể thao huyện đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa, hiện có 13 sân bóng đá mini, 20 sân bóng chuyền, 01 sân quần vợt, 18 sân cầu lông, 01 câu lạc bộ thể hình và xây dựng mới khu thể thao của huyện. Nguồn lực đầu tư cho các hoạt động văn hóa ngày càng tăng. Đặc biệt, huyện đã có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư toàn diện cho vùng đồng bào các dân tộc để không ngừng nâng cao đời sống văn hóa của đồng bào. Trong thời gian qua, huyện tiếp tục đầu tư xây dựng nhiều công trình về: giao thông, thủy lợi, trường học, công trình điện, cấp nước sinh hoạt… Hiện nay, 100% trục đường chính ở các xã đã được bê tông hóa; 97,35% hộ dân có điện sinh hoạt; 12/12 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế….. Sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo của huyện cũng đã có những chuyển biến tích cưc; góp phần quan trọng nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhân tài trên địa bàn. Cơ sở vật chất trường học được quan tâm xây dựng, huyện hiện có 53 trường, cơ bản bảo đảm nhu cầu học tập của học sinh. Tính đến tháng 11/2019, có 35 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 66,03%; chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,92%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,84%....

Từ việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng con người Thới Bình phát triển toàn diện; ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội; bảo tồn và phát huy được các giá trị truyền thống văn hoá, lịch sử tốt đẹp của địa phương, đồng thời đẩy mạnh giao lưu, hội nhập văn hóa với các địa phương lân cận. Từng bước phát triển văn hóa, gắn hoạt động du lịch với quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Thới Bình; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, với những kết quả như vậy bước đầu đã cụ thể hóa các mục miêu mà Nghị quyết đã đề ra.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW kết quả công tác xây dựng, phát triển văn hóa, con người trên địa bàn huyện Thới Bình đã thu được những kết quả tích cực: công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm chỉ đạo, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Việc xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị văn hóa đã có tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ sở, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Môi trường văn hóa từng bước được cải thiện, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc, di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn huyện được quan tâm và đạt được những kết quả quan trọng. Các hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật được khuyến khích. Hoạt động văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân cũng như đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, nhất là trong tiến trình Thới Bình xây dựng nông thôn mới như hiện nay./.

 

                                                                                                                 Lâm Hoài Thương