Huyện ủy Thới Bình kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội tại xã Biển Bạch

          Theo kế hoạch, đại hội Đảng cấp huyện và tương đương diễn ra trong quý II năm 2020. Do đó, dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII diễn ra vào đầu tháng 8/2020. Ban Thường vụ Huyện uỷ chọn Đảng bộ xã Trí Phải và Chi bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện tổ chức đại hội điểm của huyện. Huyện chỉ đạo 2 đơn vị nêu trên chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thực hiện đại hội điểm, làm cơ sở rút kinh nghiệm chung trong toàn huyện.

          Xây dựng xong Đề cương sơ bộ Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XII và Đề cương sơ bộ Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ khoá XII, nhiệm kỳ 2015-2020; Đồng thời phân công thành viên Tiểu ban Văn kiện chỉ đạo biên soạn nội dung Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thới Bình khoá XII trình Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.      

          Tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cơ sở, đến nay các đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ đã chỉ đạo tổ chức xong đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đúng theo kế hoạch; Chuẩn bị tốt công tác văn kiện, nhân sự theo quy định, nhất là công tác giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ không đủ tuổi, điều kiện tái cử…

          Chỉ đạo xây dựng các kế hoạch tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp; Về theo dõi nắm tình hình Nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của Nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Về đảm bảo an ninh trật tự đại hội đảng bộ các cấp…

          Để chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cấp uỷ khoá mới, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tiến hành thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch chức vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt theo quy định; Gắn công tác rà soát quy hoạch với công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, chất lượng cán bộ quy hoạch dự nguồn cấp huyện và cơ sở đáp ứng được yêu cầu đề ra và có tính kế thừa, trình độ đào tạo, cơ cấu độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ… cơ bản đạt chuẩn theo quy định.

          Để Đại hội lần thứ XIII thực sự là ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của huyện Thới Bình, Huyện uỷ chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức Đảng, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp huyện, tuỳ vào chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội; Xây dựng một số công trình có ý nghĩa chính trị - kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh chào mừng đại hội đảng bộ, chi bộ cấp mình, Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ huyện, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

          Riêng Huyện uỷ chỉ đạo xây dựng hoàn thành công trình Sưu tầm, biên soạn bổ sung Lịch sử Đảng bộ huyện Thới Bình giai đoạn 1975-2005 và công trình Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thới Bình giai đoạn 1930-2015 lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp./.

 

                                                Phương Thảo