Ngay sau Đại hội, Huyện ủy đã quán triệt trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và tất cả các Đảng bộ xã, thị trấn, tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống. Theo đó, tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội đến tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đồng thời tạo sự đồng thuận, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của toàn Đảng bộ. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải gắn với các Chỉ thị, Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; bổ sung những chủ trương, nhiệm vụ mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết nhằm đạt kết quả cao nhất.

Công tác hàng đầu là tập trung triển khai, quán triệt và thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định. Cụ thể là tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, hoàn thiện bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự chuyển biến rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; gắn phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường và giảm nghèo bền vững...

Với quyết tâm, nỗ lực cho sự khởi đầu thắng lợi, ngay sau đại hội, Đảng bộ huyện Thới Bình đã bắt tay ngay vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, cụ thể hóa 3 khâu đột phá như: Phát triển sản xuất “Tôm sạch-lúa hữu cơ” gắn với phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Khai thác tiềm năng, lợi thế tuyến đường Hành lang ven biển phía nam, trục đường thủy phía nam (Tuyến kênh Chắc Băng, sông Trẹm) để phát triển dịch vụ vận tải du lịch gắn với cải tạo đất đai, quy hoạch theo mô hình sản xuất, hình thành sự liên kết vùng, xây dựng và phát triển khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu vực thị trấn Thới Bình, xã Thới Bình và xã Hồ Thị Kỷ.

Huyện cũng chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, tranh thủ vốn đầu tư của tỉnh nâng cấp và xây dựng hoàn thành các tuyến giao thông quan trọng đã quy hoạch để kết nối với các địa phương, góp phần quan trọng cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu đến cuối năm 2020, huyện hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra./.

Thành Hiệp