Để góp phần hoàn thành mục tiêu “Xây dựng xã NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh”, Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt chú trọng công tác dân vận. Trong đó, khối dân vận phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và nhân dân về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã đề ra nhằm thực hiện có kết quả bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM trên các địa bàn. Huyện cũng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc huy động sự tham gia tích cực của nhân dân đóng góp kinh phí, hiến đất, sức lao động, xây dựng NTM. Đồng thời, người dân ngày càng hiểu rõ xây dựng NTM là quyền lợi và nghĩa vụ của mình, ra sức phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với xây dựng giao thông nông thôn “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã vận động nhiều nguồn lực, nhất là doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các ban ngành, đoàn thể tham gia xây dựng nhà tình thương, trao học bổng, tặng xe đạp cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn… Đồng thời, Ban Dân vận cũng chỉ đạo mỗi đơn vị hội, đoàn thể, ngành đều nhân rộng những mô hình hiệu quả. Chẳng hạn như Hội Nông dân với phong trào thi đua Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, Hội Cựu chiến binh phát động phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng, còn Hội LHPN thì duy trì và phát huy mô hình xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với nhiều mô hình hay như: Tuyến đường hoa, Tuyến đường kiểu mẫu, dạy nghề cho người khuyết tật…

Nhiều mô hình mới, có hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Từ thực tiễn đã qua cho thấy, việc làm tốt công tác dân vận không chỉ tạo sự phấn khởi, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà còn tạo sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của cả cộng đồng trong các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, giúp củng cố mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân ngày càng vững chắc./.

Thành Hiệp