Nhưng với quyết tâm phấn đấu thực hiện Chương trình, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thới Bình lần XI (nhiệm kỳ 2010-2015) xác định: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngày 25/8/2016 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thới Bình đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và UBND huyện tổ chức phát động phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, với 11/11 xã đã ký kết giao ước hưởng ứng phong trào thi đua“Thới Bình chung sức xây dựng nông thôn mớ”. Qua 7 năm triển khai thực hiện, trên địa bàn huyện đã có 5 xã được công nhận xã nông thôn mới: xã Trí Lực, Trí Phải (năm 2015); xã Tân Lộc, Tân Bằng & xã Biển Bạch Đông (năm 2017).

Theo Nghị quyết, huyện Thới Bình phấn đấu đạt chuẩn huyện Nông thôn mới vào năm 2019, theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ: Có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện đạt chuẩn 09 tiêu chí cơ bản là (1) Về quy hoạch: Có quy hoạch xây dựng trên địa bàn được phê duyệt (2) Về giao thông: Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện bảo đảm kết nối đến các xã; 100% tuyến đường của huyện đạt chuẩn theo quy hoạch (3) Về Thủy lợi: Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch (4) Về Điện: Hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống (5) Về y tế, văn hóa, giáo dục: Bệnh viện huyện đạt chuẩn bệnh viện hạng 3 hoặc trung tâm y tế đạt chuẩn quốc gia; Trung tâm văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn, có nhiều hoạt động VHTT kết nối với các xã hiệu quả; Có ít nhất 60% số trường Trung học phổ thông đạt chuẩn (6) Về sản xuất: Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung hoặc có mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm chủ lực của huyện (7) Về môi trường: Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn; các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến, lương thực, thực phẩm) thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường (8) Đảm bảo an toàn an ninh, trật tự xã hội (9) Về chỉ đạo xây dựng nông thôn mới: Ban chỉ đạo cấp huyện được kiện toàn tổ chức và hoạt động đúng quy định; Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới cấp huyện tổ chức và hoạt động đúng quy định.

Trên tinh thần đó, Ban thường vụ huyện ủy Thới Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ những giải pháp sau:

1. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các BCĐ, Tổ công tác huyện, văn phòng điều phối; Nâng cao trách nhiệm trong mỗi thành viên Ban chỉ đạo, gắn trách nhiệm của từng thành viên BCĐ, Tổ công tác, Văn phòng nông thôn mới với kết quả thực hiện tiêu chí thuộc ngành, địa phương mình phụ trách; duy trì họp định kỳ BCĐ, Tổ công tác, Văn phòng nông thôn mới để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện Chương trình xây dựng NTM; kịp thời tuyên truyền và biểu dương những địa phương làm tốt, những kinh nghiệm hay và những cá nhân điển hình tiên tiến; Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối  hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT và phòng Văn hoá - Thông tin  chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện dưới nhiều hình thức về chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo sự nhận thức về xây dựng nông thôn mới chủ thể là nhân dân và nhà nước định hướng.

3. Tập trung chỉ đạo công tác đào tạo tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM, đặc biệt là cán bộ xã; phối hợp với Văn phòng điều phối NTM tỉnh, các ngành liên quan có kế hoạch tập huấn, cập nhật kiến thức và tổ chức học tập kinh nghiệm, cách thức xây dựng NTM cho cán bộ các cấp theo những hình thức phù hợp, hiệu quả.

4. Tăng cường chỉ đạo hoàn thiện thủ tục và vận động nhân dân thực hiện công tác GPMB kịp thời liên quan đối những công trình, dự án phải thu hồi đất để triển khai thực hiện dự án. 

5. Tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đồng thời phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có quy mô hợp lý, hợp đồng liên kết sản xuất để thúc đẩy sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập cho nông dân; tiếp tục mở rộng, phát triển các vùng trồng trọt sản xuất hàng hoá, các khu chăn nuôi tập trung gắn với sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, mang tính đặc trưng của vùng, phục vụ du lịch. 

6. Vận động và khuyến khích các gia đình nông thôn xây dựng các công trình vệ sinh thiết yếu đảm bảo phục vụ sản xuất và đời sống, như: Nhà vệ sinh, nhà tắm, nước sạch, hầm Biogas. Tuyên truyền, hướng dẫn đến các hộ nông dân cải tạo vườn tạp để có cảnh quan đẹp và tăng thu nhập; sửa sang tường rào, khuôn viên gia đình gọn gàng, khang trang; định kỳ tổ chức vệ sinh môi trường nông thôn, khơi thông cống rãnh, thu dọn và xử lý rác thải, trồng cây xanh…

7. Phát triển, nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ sở kỹ thuật, lựa chọn, ưu tiên những hạng mục cơ bản, như: Trường học, giao thông, thủy lợi, nước sạch. Trong đó, ưu tiên đầu tư cho công trình ở thôn gắn với phát triển sản xuất và đời sống của người dân.

8. Huy động các nguồn lực tài chính hợp lý từ quỹ đất, tạo vốn thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới; tuyên truyên vận động nhân dân tự nguyện tham gia góp vốn và ngày công lao động và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác.

9. Tập trung tổ chức chỉ đạo các xã Hồ Thị Kỷ, Tân Lộc Bắc, Tân Lộc Đông & xã Biển Bạch về đích nông thôn mới vào năm 2018 và xã Thới Bình, Tân Phú về đích nông thôn mới vào năm 2019; huy động các nguồn lực và tập trung ưu tiên đầu tư cho xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và năm 2019 để phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

10. Hàng năm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo các xã duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo kế hoạch

Nguyễn Văn Lưu