Thực hiện Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, huyện Thới Bình xác định rõ trọng tâm theo chỉ đạo của tỉnh và tình hình thực tế của huyện, trong đó tập trung vào các nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Nhờ đó, công tác CCHC được triển khai nghiêm túc và có hiệu quả, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Trong công tác cải cách thể chế, huyện đã xây dựng và kiểm soát tốt quy trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện và xã; tổ chức rà soát, công bố các danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực. Cụ thể, thực hiện việc rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạp pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành giai đoạn 2014 - 2018. Cấp huyện có 38 văn bản được rà soát (gồm 10 Nghị quyết, 28 Quyết định). Kết quả, có 24 văn bản hết hiệu lực (gồm 9 Nghị quyết, 15 Quyết định) và 14 văn bản còn hiệu lực thi hành (gồm 01 Nghị quyết, 13 Quyết định); cấp xã rà soát có 54 Nghị quyết Hội đồng nhân dân, kết quả 54 Nghị quyết đã hết hiệu lực thi hành. Ðối với công tác cải cách thủ tục hành chính, huyện thường xuyên chỉ đạo các ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, cập nhật, niêm yết công khai TTHC do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thuộc chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị mình. Trong năm 2019, huyện đã cập nhật 40 quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, trong đó có 37 thủ tục mới ban hành, 37 thủ tục được sửa đổi, bổ sung, 27 thủ tục được thay thế, 33 thủ tục bị bãi bỏ. Đến nay, tổng số TTHC đã được cập nhật và niêm yết công khai thực hiện là 445 TTHC, Trong đó, cấp huyện 303 TTHC, cấp xã là 142 TTHC.

          

Việc thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” thực hiện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018. Trên cơ sở đó, huyện đã ban hành Quyết định số 8352/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện và kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, các xã, thị trấn theo quy định tại Nghị định. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện là 330 thủ tục (bao gồm 19 thủ tục lĩnh vực Điện lực, 08 thủ tục lĩnh vực cấp nước), trong đó, thực hiện theo cơ chế một của là 286 thủ tục, một cửa liên thông là 44 thủ tục. Về kết quả giải quyết TTHC, trong năm 2019 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đã tiếp nhận 10.289 hồ sơ (trong đó, tiếp nhận mới 10.003 hồ sơ, kỳ trước chuyển sang 286 hồ sơ) thuộc các lĩnh vực như: hộ tịch, chứng thực, đăng ký kinh doanh, tài nguyên và môi trường… Qua xử lý có hơn 9.386 hồ sơ sớm hơn quy định, 02 hồ sơ trễ hẹn, số hồ sơ còn lại đúng hẹn. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, thị trấn đã tiếp nhận và xử lý 44.310 hồ sơ ở các lĩnh vực như: xây dựng, tư pháp, hộ tịch, lao động, thương binh và xã hội… trong đó, có 17.008 hồ sơ giải quyết sớm hơn quy định, 27.302 hồ sơ đúng hẹn, không có hồ sơ trễ hẹn.

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã triển khai hệ thống máy đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Kết quả ghi nhận trên hệ thống máy đánh giá có 4.277 lượt đánh giá, mức độ hài lòng chiếm tỷ lệ 99,37%. Riêng đối với các xã, thị trấn thực hiện lấy ý kiến qua phiếu đánh giá (6 tháng một lần), mức độ hài lòng đạt 100%. Có được kết quả trên là do đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả luôn có tinh thần trách nhiệm, năng động, kỷ cương và kinh nghiệm công tác, có thái độ đúng mực khi giao tiếp, không gây khó khăn, phiền hà, hướng dẫn, giải thích đầy đủ, rõ ràng, thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đúng quy định đã tạo được hình ảnh, ấn tượng tốt, cho tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết TTHC. Ðối với công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, huyện Thới Bình luôn được thực hiện theo đúng quy trình, thẩm quyền quy định trên cơ sở các văn bản pháp lý. Công tác đào tạo, bồi dưỡng từng bước được huyện chú trọng; chất lượng cán bộ, công chức, tại các cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng lên. Cùng với đó, việc đầu tư nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất được thực hiện đồng bộ theo hướng hiện đại nhằm góp phần nâng cao tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, trong qúa trình giải quyết TTHC.

Nhằm cải thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác CCHC của cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn. Ngày 21/01/2020, Ủy ban nhân dân huyện đã ra Quyết định số 188/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch CCHC năm 2020. Theo đó, với các mục tiêu cụ thể: phấn đấu hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ 100% nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương được công bố kịp thời và niêm yết công khai đúng quy định. Giảm tối thiểu 2% biên chế công chức so với số được giao năm 2019. 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua hệ thống một cửa điện tử; phấn đấu có ít nhất 20% hồ sơ được xử lý mức độ 3,4; 10% tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; phấn đấu rút ngắn từ 30% - 50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng văn bản giấy tại các cuộc họp; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng văn bản điện tử (trừ văn bản mật và danh mục văn bản theo Quyết định số 837/QĐ - UBND ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau).

 Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu cụ thể này, cũng như tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác CCHC, kiểm soát TTHC,. Đồng thời, nâng cao tính chuyên nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ, văn hóa giao tiếp, chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, đảm bảo quyền giám sát của cá nhân, tổ chức với trách nhiệm của của cơ quan giải quyết TTHC, góp phần nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện… huyện cũng đã ban hành Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 6/3/2020 về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2020.Theo đó, phân công các phòng, ban, cơ quan đơn vị và UBND các xã, thị trấn bám sát tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của từng cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Những kết quả trên cho thấy sự nỗ lực trong CCHC của huyện đang ngày càng phát huy hiệu quả, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tạo động lực để hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt nhất vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ. Trong thời gian tới huyện cần thực hiện đồng bộ, có hiệu quả một số giải pháp sau:

Thứ nhất, rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính hiện hành. Thông qua quá trình rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của  huyện, xã  liên quan đến công tác CCHC, kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ các văn bản của trung ương và địa phương không còn phù hợp với tình trạng thực tế, những văn bản hết hiệu lực hoặc không đúng với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Tiếp tục loại bỏ các TTHC rườm rà, chưa phù hợp, sớm xây dựng và hoàn thiện các TTHC theo hướng công khai, đơn giản, giảm thiểu về thủ tục, thời gian giải quyết công việc, tránh  phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

Thứ hai, công khai TTHC. Để thực hiện được giải pháp này, cần có sự đầu tư và quan tâm hơn để các TTHC khi thực hiện được nhanh gọn và hiệu quả, dễ hiểu và dễ thực hiện. Công khai TTHC còn nhằm giúp cán bộ, công chức nắm rõ được các quy định, trình tự tiếp nhận và giải quyết TTHC. Việc công bố, công khai thủ tục hành chính cần được thực hiện một cách đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn.

 Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Cán bộ, công chức đóng vai trò quan trọng trong hoạt động công vụ, xây dựng và hoàn  thiện bộ máy nhà nước. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước nói riêng và hệ thống chính trị nói chung được quyết định bởi phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức. Do đó, cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đặc biệt là những kỹ năng nghiệp vụ hành chính, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, sự năng động, trung thực, kỷ cương, gương mẫu, tận tâm phục vụ nhân dân.

Thứ tư, tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ.  Khi giải quyết các TTHC, cán bộ, công chức cần được trang bị những phương tiện cần thiết để việc thực thi công vụ hiệu quả. Do đó, cần có sự quan tâm đúng mức và kịp thời để trang bị các phương tiện cũng như các điều kiện làm việc cần thiết để giúp các bộ phận thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng, thuận lợi; từng bước hiện đại hóa các trang thiết bị; phục vụ công tác hiện đại hóa công sở nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác CCHC.

Thứ năm, cần gắn công tác thi đua, khen thưởng với công tác CCHC. Khen thưởng  kịp thời đối với tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc, đồng thời nghiêm túc kiểm điểm, phê bình đối với tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt, thiếu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Công tác CCHC có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân và là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Việc áp dụng các giải pháp trên sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động CCHC trên địa bàn huyện. Góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu “Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”./.

 

                                                                                                                   Lâm Hoài Thương