Kỳ họp lần này sẽ thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2018; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu; tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XI. Tại kỳ họp, thường trực HĐND huyện cũng thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018; Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và các báo cáo của Viện kiểm sát, Toàn án nhân dân, Thi hành án dân sự huyện về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Cùng nhiều báo cáo thẩm tra của Ban HĐND huyện.

          Kỳ họp cũng dành thời gian cho đại biểu thảo luận cũng như giải trình chất vấn và trả lời ý kiến cử tri đặt ra trước kỳ họp. Đồng thời kỳ họp HĐND huyện lần này cũng thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Thới Bình cho bà Dương Chúc Linh do nhận nhiệm vụ mới./.

 

                                                MỸ HẰNG- MINH PHONG