Cuộc họp lần này Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP là sản phẩm gạo sạch sinh thái Từ Tâm thuộc Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản Đoàn Phát tại ấp 8, xã Trí Lực. Nội dung đánh giá gồm 3 phần như sau: phần A, sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (35 điểm); phần B, khả năng tiếp thị (25 điểm); phần C, chất lượng sản phẩm (40 điểm), tổng cộng 3 phần là 100 điểm. Sau khi Tổ tư vấn thông qua từng tiêu chí cụ thể Hội đồng thống nhất chấm 73/100 điểm và xếp hạng 3 sao.

          

Phát biểu kết thúc cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng Bạo, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng thống nhất với số điểm Hội đồng đã đánh giá và đề nghị Tổ tư vấn hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định gửi về Hội đồng tỉnh xem xét.                                                                   

                                                                                   Nguyễn Văn Đô