Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cơ quan tham mưu UBND triển khai thực hiện ứng dụng CNTT

Cụ thể trong năm 2020: huyện phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trên phầm mềm một của, một cửa liên thông; 100% cán bộ, công chức, viên chức biết khai thác, sử dụng hộp thư điện tử; trên 60% cuộc họp của UBND huyện với UBND các xã bằng hình thức Hội nghị trực tuyến; trên 95% thông tin chỉ đạo, điều hành được cập nhật trên trang thông tin điện tử của huyện; trên 90% văn bản chính thức, tài liệu trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước dưới dạng văn bản điện tử; bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức có đủ phương tiện như: máy tính, máy in…để sử dụng trong công việc; 100% cơ quan, đơn vị sử dụng chữ ký số; 100% máy tính sử dụng trong các cơ quan Nhà nước được trang bị phần mềm diệt virus; 100% thiết bị liên quan đến an ninh thông tin được giám sát thông qua dịch vụ giám sát an toàn thông tin.

Trang thông tin của UBND huyện và Trang thông tin của BCH đảng bộ huyện là nơi cung cấp thông tin chính thống của huyện Thới Bình

Với mục tiêu tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo trong huyện; tăng cường tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động hành chính; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Trần Văn Đời