Lớp học tổ chức trong thời gian 4 ngày, từ ngày 7 đến ngày 10/7 với các chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về: quốc phòng an ninh. Phát triển kinh tế xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới: Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật về: Quốc phòng an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ biên giới quốc gia, biển đảo Việt Nam. Pháp lệnh dự bị động viên; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình “bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

          Tại lễ tổng kết, có 184 học viên được nhận chứng chỉ của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Minh Phong