Quá trình thi đua (XDNTM) xây dựng nông thôn mới, nhiều chủ trương, chính sách của tỉnh được triển khai đã phát huy hiệu quả, khơi dậy được tinh thần đoàn kết, gắn bó, hăng hái trong nhân dân đối với các phong trào thi đua làm giàu, xây dựng khóm - ấp văn hóa, khu dân cư văn minh, thân thiện với môi trường. Công tác tuyên truyền, vận động đã tác động tích cực đến nhận thức của hầu hết cán bộ và nhân dân. Tất cả đều ủng hộ và đồng thuận trong việc triển khai thực hiện chương trình, ngày càng có nhiều mô hình tốt, cách làm hay xuất hiện và mang lại hiệu quả thiết thực. Việc triển khai đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Vai trò chủ thể của người dân được xác định rõ hơn, lợi ích của nhân dân trong XDNTM được ghi nhận. Từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, khuyến khích, động viên người dân tham gia đóng góp XDNTM.

Lan tỏa những phong trào thi đua XDNTM

Chính quyền địa phương các cấp xác định phong trào XDNTM lấy cộng đồng làm trung tâm, người dân thực hiện là chủ thể, do đó luôn coi trọng việc đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện đời sống nhân dân. Việc chọn hộ gia đình làm “hạt nhân” để thực hiện phong trào được các cấp, các ngành đánh giá cao, nhiều địa phương cũng có cách làm hay: Thành lập tổ hợp tác, đội thanh niên xung kích để giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, các địa phương còn phát động nhiều phong trào thi đua XDNTM như: Phụ nữ nuôi con khỏe, dạy con ngoan, Gia đình 5 không, 3 sạch, nông dân liên kết sản xuất đạt hiệu quả, chất lượng (liên kết chuỗi sản xuất lúa, gạo) thanh niên giúp nhau lập nghiệp, cộng đồng tham gia giữ gìn trật tự an ninh xóm ấp, đền ơn đáp nghĩa, nhận đỡ đầu, giúp đỡ gia đình nghèo, neo đơn (phân công đảng viên đỡ đầu hộ nghèo trong sản xuất)…

Phong trào thi đua trong XDNTM, thời gian qua ở huyện Thới Bình đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng lên, nhiều mô hình phát triển sản xuất hiệu quả được nhân rộng. Sự tham gia nhiệt tình của người dân trong hiến đất, đóng góp tiền mặt, ngày công lao động, tham gia duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng ở địa phương được nhân rộng và thường xuyên hơn. Môi trường nông thôn được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng nông thôn luôn được giữ vững. Niềm vui tăng lên theo từng quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, theo từng tấm gương điển hình trong công tác XDNTM ở địa phương, huyện Thới Bình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn đô thị văn minh vào năm 2020 đúng theo kế hoạch./.

Thành Hiệp