Các đại biểu đã nghiên cứu khái niệm, xác định ai là người khuyết tật, phân loại mức độ nặng, nhẹ các dạng khuyết tật về chức năng vận động, nghe, nói, nhìn... trong lao động, sinh hoạt, học tập. Đồng thời, nghiên cứu, cập nhật kiến thức, phương pháp tra cứu thông tin hồ sơ, giấy tờ y tế và quan sát thực trạng khiếm khuyết, suy giảm chức năng của người khuyết tật, kỹ năng phỏng vấn, giao tiếp với người khuyết tật, hỗ trợ lập hồ sơ, ghi chép cấp giấy chững nhận khuyết tật, việc đổi, cấp lại, thu hồi giấy xác nhận khuyết tật và thực hiện các chế độ chính sách đối với người khuyết tật.

Nhằm tăng cường quản lý nhà nước đặc biệt ở cơ sở xác định rõ vị trí, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện công tác, quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật được hưởng chế độ, bảo trợ theo quy định./.

Minh Phong