Tại hội nghị, các đại biểu được Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện triển khai các nội dung về: Kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình; kỹ năng điều hành sinh hoạt CLB; kỹ năng tiếp cận, nhận diện, tư vấn, xử lý các vụ bạo lực gia đình.

Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn một số nội dung văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan quản lý nhà nước trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình hiện nay.

Hội nghị giúp cho các đại biểu nắm vững kiến thức, kỹ năng về công tác gia đình để áp dụng vào thực tiễn hoạt động và nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở, góp phần giải quyết các bất đồng trong gia đình, nhằm tiến tới mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững”./.

Minh Phong