Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thới Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024

Bài phát biểu của đồng chí Bí thư Huyện ủy đã khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, mặc dù tình hình chung của huyện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thới Bình đã kế tục xứng đáng truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, không ngừng phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, đóng góp nhiều kết quả quan trọng cùng với Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2014 - 2019, xứng đáng là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị quan trọng của các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện.

Đ/c Huỳnh Út Mười, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thông qua công tác tuyên truyền, phát triển tổ chức và nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, nhiều cuộc vận động thiết thực, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,... Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã tập hợp, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh.

Trong đó, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã trở thành phong trào thi đua thường xuyên, sôi nổi rộng khắp ở các khu dân cư và trong từng hộ gia đình, làm cho bộ mặt nông thôn của huyện ngày càng khởi sắc rõ nét hơn.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của các cấp, các ngành, các mạnh thường quân, cộng đồng doanh nghiệp và của các tầng lớp nhân dân. Qua đó hàng năm đã giúp cho hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo về vốn, con giống, phương tiện để phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ cho học sinh nghèo có điều kiện đến trường, hỗ trợ xây dựng nhà ở,... từ đó giúp họ vươn lên thoát nghèo, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi chỉ tiêu giảm nghèo bền vững hàng năm của Đảng bộ huyện.

Mặt trận các cấp trong huyện cũng đã tích cực vận động nhân dân phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, đã vận động quyên góp được hàng chục tỷ đồng, hàng trăm tấn gạo và các loại hàng hóa khác, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ cho các gia đình chính sách, người có công với nước, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và nhân dân các vùng bị thiệt hại nặng do thiên tai, hoạn nạn,...

Vai trò của Mặt trận các cấp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được khẳng định, đã khơi dậy và phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luôn lắng nghe, tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là các vấn đề quan trọng về phát huy dân chủ, phát triển kinh tế, văn hoá, chăm lo đời sống nhân dân. Kịp thời động viên, phát huy tính sáng tạo của các đoàn viên, hội viên xây dựng các mô hình nhân dân tự quản, giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ môi trường, phát triển văn hoá, khuyến học, chăm sóc những người có hoàn cảnh khó khăn,... góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn huyện.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu chung, các chỉ tiêu cụ và 05 Chương trình hành động và tiếp tục xứng đáng là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị quan trọng của các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị trong nhiệm kỳ Đại hội khoá X, Mặt trận các cấp trong huyện phải xác định rõ nhiệm vụ của Mặt trận và các tổ chức thành viên là phải nâng cao hiệu quả công tác vận động, tập hợp quần chúng, phát huy tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Mặt trận và các tổ chức thành viên phải xác định rõ nhiệm vụ có tầm quan trọng bậc nhất trong nhiệm kỳ khoá X và các nhiệm kỳ tiếp theo là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, tập hợp, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung là “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Mặt trận và các tổ chức thành viên phải quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và những nhiệm vụ trọng tâm đã được quy định trong Luật Mặt trận. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong hệ thống cấp ủy và toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong giai đoạn mới.

(2) Tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc vận động tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo,... góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trước mắt là từ nay đến năm 2020, tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân về công tác xây dựng huyện nông thôn mới.

(3) Tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức đảng và cơ quan chính quyền, bao gồm cả việc giám sát các cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, công chức, viên chức cơ quan nhà nước các cấp. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân. Chủ động góp ý với các cấp ủy đảng, chính quyền về các chủ trương, chính sách thực thi trên địa bàn huyện, trở thành người phản biện sắc sảo, trung thực, giúp các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

(4) Để thực hiện tốt 5 chương trình hành động đã đề ra trong nhiệm kỳ này thì Mặt trận và các tổ chức thành viên phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát cơ sở, từng địa bàn dân cư và phù hợp với từng đối tượng người dân. Lấy tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với ý Đảng, lòng dân là mục tiêu cao nhất để hoạt động, tránh xa tính hình thức và hành chính hoá trong hoạt động.

(5) Làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất cho cấp ủy trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Mặt trận và các tổ chức thành viên, nhất là những cán bộ hoạt động chuyên trách và đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

 

                                                                                                ĐTK