Nhằm kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nắm bắt thông tin, tiếp cận với người sử dụng lao động, xác định đúng đối tượng đủ điều kiện để cho vay, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

Đồng thời, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Hội cấp huyện phát huy tốt vai trò, trách nhiệm làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về chủ trương, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động đến cộng đồng doanh nghiệp, hội viên và nhân dân biết; phổ biến giúp người lao động hiểu rõ quyền lợi của mình được hưởng khi doanh nghiệp, người sử dụng lao đônh tham gi vay vốn. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng. 

Song song, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo các ngành đoàn thể có liên quan phối hợp với NHCSXH huyện tập trung tổ chức cho vay, đảm bảo nhanh chóng kịp thời, hiệu quả, hỗ trợ khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 đến người lao động./.

 

                                                                   Thùy Linh