Theo đó, mục tiêu trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2020 của huyện là tập trung nâng cao đạo đức công vụ và đổi mới phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại (nhất là đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp dân và làm việc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ cho tổ chức, cá nhân.

          Để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện mục tiêu này, Ủy ban nhân dân huyện đã xác định 06 chỉ tiêu       gồm: (1) Phấn đấu hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ 100% nhiệm vụ được UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao. (2) Có 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương được công bố kịp thời và niêm yết, công khai đúng quy định. (3) Giảm tối thiểu 2% biên chế công chức so với số được giao năm 2019. (4) Thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh giao. Phấn đấu thu hút đầu tư và số doanh nghiệp thành lập mới tăng ít nhất 10% so với năm 2019. (5) Có 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ thống Một cửa điện tử; phấn đấu có ít nhất 20% hồ sơ được xử lý mức độ 3, 4; 10% tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. (6) Phấn đấu rút ngắn từ 30% - 50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng văn bản giấy tại các cuộc họp; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng văn bản điện tử (trừ văn bản mật và danh mục văn bản theo Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau).

          Để đạt được mục tiêu và các chỉ tiêu đã đề ra, công tác cải cách hành chính năm 2020 của huyện sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện đồng bộ ở tất cả các khâu và với sự vào cuộc bằng tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của các cấp, các ngành. Trong đó, khâu cải cách thể chế sẽ tổ chức thực hiện đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ khâu dự thảo ban hành đến góp ý, thẩm định văn bản. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đề xuất, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về tiến độ, quy trình và chất lượng văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị tham mưu trực tiếp ban hành. Tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành, nhằm đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật.

Giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho người dân là khâu quan trọng trong công tác CCHC (ảnh minh họa)

Trong khâu cải cách thủ tục hành chính, sẽ tổ chức cập nhật, công khai kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; thuờng xuyên rà soát để phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, khó thực hiện. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Định kỳ 6 tháng một lần, tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính. Nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân.

Giảm cấp trung gian, số lượng cấp phó để tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn (ảnh minh họa)

Khâu cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước sẽ được chú trọng theo hướng tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức và các đầu mối bên trong của từng cơ quan hành chính theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm số lượng cấp phó. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập của huyện, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các ấp, khóm theo quy định. Bố trí, sử dụng có hiệu quả biên chế công chức và số lượng người làm việc được giao.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được xác định là khâu trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm nay cảu huyện. Theo đó, sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo gắn với yêu cầu công việc và phù hợp với đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ, nhất là các khâu xét tuyển, thi tuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chuyển đổi vị trí công tác, nhận xét, đánh giá, xếp loại và thực hiện các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phấn đấu tinh giản biên chế được 27 trường hợp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở; mỗi cán bộ, công chức, viên chức tự học tập, rèn luyện nâng cao đạo đức công vụ, trình độ chuyên môn để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trong khâu cải cách tài chính công, sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập để phân loại, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính. Thực hiện đúng quy định về phân cấp tài chính - ngân sách, giao kinh phí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã. Tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn. Kiểm tra các nguồn thu sự nghiệp công, nguồn thu phí, lệ phí, các nguồn thu khác trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm soát các nguồn thu, áp dụng triệt để các giải pháp chống thất thu, gian lận thuế, nợ đọng thuế.

Đối với khâu hiện đại hóa hành chính, sẽ đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng bộ máy các cơ quan nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại. Rà soát, đề xuất công bố Danh mục thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2020 của huyện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thu hút sự quan tâm, tham gia của người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích. Bồi dưỡng, tập huấn cho công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin, Bộ phận Một cửa nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác tốt các hệ thống thông tin đã được trang bị. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử, nhất là đối với UBND các xã, thị trấn. Thực hiện có hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Cùng với việc thực hiện đồng bộ các khâu như trên, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính sẽ được các cấp, các ngành tăng cường thực hiện nghiêm túc thông qua việc ban hành và triển khai thực hiện kịp thời các văn bản, quy định về cải cách hành chính; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền cải cách hành chính; xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định đối với các tổ chức và cá nhân có vi phạm trong thực thi công vụ, tiêu cực, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp; xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với những đơn vị báo cáo không trung thực về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện; phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện chương trình “Dân hỏi - lãnh đạo cơ quan nhà nước trả lời” trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau,...

                                                                                                                                                              ĐTK