Tính đến tháng 9 năm 2019, toàn huyện đã huy động các nguồn vốn được 3.236 tỷ đồng để đầu tư xây dựng huyện, xã nông thôn mới. Qua đó, đến thời điểm hiện tại huyện đã có 05 xã đạt chuẩn nông thông mới và bình quân chung toàn huyện đạt 16,91 tiêu chí/xã. Đối với công tác xây dựng huyện nông thôn mới đến nay đã đạt được 04/09 tiêu chí.

Những kết đạt được trong gần 10 năm qua là hết sức quan trọng, có tác động to lớn, tạo bước chuyển biến tích cực trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn của huyện. Song nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, nhất là trong thời gian từ quí IV năm 2019 đến hết năm 2020 là hết sức nặng nề. Đó là phải tập trung dồn sức để xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, trên cơ sở đánh giá tình hình và kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2019, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Thới Bình đã đề ra mục tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng nông thôn mới như sau:

 Về mục tiêu chung, quyết tâm đến cuối năm 2020 tất cả 11/11 xã và huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Về mục tiêu cụ thể: trong quí IV năm 2019 hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm 03 xã của năm 2018 chuyển sang (Tân Lộc Bắc, Tân Lộc Đông, Hồ Thị Kỷ) và xã phấn đấu của năm 2019 (Thới Bình, Tân Phú, Biển Bạch); đồng thời xây dựng hoàn thành thêm 02 tiêu chí của huyện nông thôn mới, nâng tổng số tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới lên 06/09 tiêu chí, đủ điều kiện để đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Trong năm 2020 sẽ tập trung đầu tư xây dựng xã Trí Lực đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thực hiện hoàn thành 09/09 tiêu chí huyện nông thôn mới.

 Theo tính toán sơ bộ của các cơ quan chuyên môn để thực hiện hoàn thành mục tiêu nêu trên, từ nay đến năm 2020, về nguồn vốn huyện phải huy động được tối thiểu trên 677 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách 156,7 tỷ đồng, nguồn vốn 229,97 tỷ đồng, nguồn vốn 50 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 40,46 tỷ đồng, vốn cộng đồng dân 200 tỷ đồng. Cùng với việc tập trung huy động các nguồn vốn, huyện sẽ thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhóm giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, về tuyên truyền, vận động, về phát triển sản xuất,...

 Trong đó, đối với giải pháp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý: yêu cầu các cấp, các ngành, các xã phải tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất từ nay cho đến hết năm 2020. Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn đối với công tác xây dựng nông thôn mới. Tập trung huy động các nguồn lực đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn này.

 Về giải pháp tuyên truyền, vận động: sẽ tiếp tục quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là chủ trương, chính sách mới, những nội dung điều chỉnh, bổ sung. Công tác tuyên truyền, vận động sẽ được tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức, toàn diện cả chiều rộng và chiều sâu như: xây dựng chủ đề tuyên truyền theo tháng, quý; phát hành sổ tay, tờ rơi, tranh ảnh; tổ chức thi tìm hiểu, thi viết bài về xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền bằng các phương tiện trực quan,...

  Về giải pháp phát triển sản xuất, huyện sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp như: tăng cường đầu tư thâm canh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ sinh học vào sản xuất; sử dụng các loài giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao và có khả năng thích nghi với điều kiện đất đai, nguồn nước, đặc điểm tự nhiên của từng vùng trong huyện. Chú trọng phát triển sản xuất gắn với sơ chế, chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm, hình thành và phát triển các chuỗi giá trị sản xuất, nhất là đối với các ngành hàng chủ lực huyện có thế mạnh. Hướng mạnh người dân sản xuất nông nghiệp theo quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, tạo ra sản phẩm hàng hoá đạt tiêu chuẩn VIETGAP,... Tập trung nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, thuỷ lợi, điện,... đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Tuyên truyền, vận động, khuyến khích nhân dân tham gia liên doanh, liên kết, hợp tác từ khâu sản xuất và đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Hạn chế dần và tiến tới xoá bỏ quan niệm sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, không theo kế hoạch. Chú trọng tuyển chọn để phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là đối với hai ngành hàng chủ lực của huyện là lúa gạo và tôm. Xây dựng, phát triển Chứng nhận sản phẩm lúa sạch Thới Bình để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm lúa gạo của huyện,...

Các hạng mục trrong Khu Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thới Bình đang gấp rút xây dựng, nâng cấp để đạt tiêu chí Văn hóa huyện nông thôn mới        

Giải pháp về văn hóa, sẽ đầu từ hoàn thiện các thiết chế văn hóa cấp xã và đầu tư xây dựng, nâng cấp hoàn thiện các hạng mục thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện.

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Đảng bộ và nhân dân huyện Thới Bình nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020    

 Mục tiêu, nhiệm vụ còn lại trong công tác xây dựng huyện Thới Bình đạt chuẩn nông thôn mới là rất lớn, trong khi thời gian đã cận kề. Từ nay đến hết năm 2020, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của cấp trên, sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân thì yếu tố nội lực của huyện là nhân tố quyết định để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.                                                                                                 

                                                                                                                                                              ĐTK