Huyện Thới Bình phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn huyện nông thôn mới

          Ngày 11/11/2019, UBND huyện Thới Bình vừa ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thới Bình đến năm 2020.

          Theo đó, Huyện phấn đấu đến cuối năm 2019 xã Tân Lộc Bắc, Tân Lộc Đông được xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; Huyện đạt 6/9 tiêu chí, đủ điều kiện đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Đến năm 2020, phấn đấu xã Hồ Thị Kỷ, Tân Phú, Thới Bình, Biển Bạch được xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; thị trấn Thới Bình được công nhân đô thị văn minh;  Huyện đạt 9/9 tiêu chí đủ điều kiện công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020.

          Tính đến tháng 10 năm 2019, xã Tân Lốc Bắc đạt 19/19 tiêu chí; xã Tân Lộc Đông đạt 17/19 tiêu chí; xã Hồ Thị Kỷ đạt 17/19 tiêu chí; xã Tân Phú đạt 16/19 tiêu chí; xã Biển Bạch đạt 14/19 tiêu chí; xã Thới Bình đạt 12/19 tiêu chí. Thị trấn Thới Bình đạt 1/4 tiêu chuẩn văn minh đô thị; Huyện đạt 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Các tuyến đường giao thông nông thôn của huyện được bê tông hóa

          Để đạt mục tiêu các xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh, nhất là huyện Thới Bình đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020, ngoài tranh thủ nguồn vốn của cấp trên, cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến lĩnh vực xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, từ đó mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

 Trần Văn Đời