Năm học 2019, các CĐCS trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quán triệt và triển khai có hiệu quả về nhiệm vụ năm công tác, sản xuất kinh doanh năm 2019.


Trong năm, các CĐCS đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên và người lao động; hưởng ứng tích cực các hoạt động xã hội như ủng hộ xây dựng các loại quỹ: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo, quỹ “Tương trợ Công đoàn”…. Đặt biệt là quỹ “Mái ấm công đoàn” với số tiền 284,8 triệu đồng, đã xét đề nghị hỗ trợ xây dựng và sữa chữa 09 căn nhà với số tiền 265 triệu đồng.

Các cấp công đoàn đã quan tâm động viên, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phát động phong trào thi đua dạy tốt. Đánh giá, phân loại CĐCS năm 2019 có 103 CĐCS được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 98,09 %) và 02 CĐCS xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 1,91%); trong đó có 21 CĐCS được xếp loại Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 20% tổng số CĐCS-NĐ; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (LĐLĐ huyện) xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết).

Ghi nhận những kết quả đạt được, LĐLĐ tỉnh LĐLĐ tỉnh tặng 02 cờ thi đua, tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 36 cá nhân; LĐLĐ huyện tặng Giấy khen cho 18 tập thể và 93 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Công tác nữ công và phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” được các CĐCS tiếp tục tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tham mưu với chính quyền cùng cấp tổ chức tốt ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và ngày Quốc tế Hạnh phúc. Năm 2019, công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 1.380/1.452 chị, đạt 95,04%. Trong đó:  Khối hành chính, sự nghiệp 1.324/1.350 chị, đạt 108,96% chỉ tiêu Nghị quyết; Khối doang nghiệp 56/102 chị, đạt 156,85% chỉ tiêu Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch LĐLĐ huyện trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2019

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Tiến – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện ghi nhận, biểu dương hoạt động công đoàn năm 2019 của LĐLĐ huyện các CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện. Đồng chí đề nghị các đơn vị cần tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tập trung chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Thực hiện tốt phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong công tác, lao động, sả xuất; nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức cán bộ, viên chức, người lao động. Đổi mới hoạt động công đoàn, hướng về cơ sở, chuyển từ cơ chế chỉ đạo hành chính sang cơ chế phục vụ, hỗ trợ đoàn viên, CĐCS. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ CĐCS đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

 

                                                                                       DT