Kiểm tra đột xuất tại xã Hồ Thị Kỷ

            Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và kế hoạch kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về thời giờ làm việc. Ngày 19/11, Tổ kiểm tra công vụ huyện Thới Bình đến kiểm tra đột xuất tại 3 xã Tân Phú, Tân Lộc và Hồ Thị Kỷ huyện Thới Bình.

          Qua kiểm tra, nhìn chung các đơn vị thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; văn hóa công sở; trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ....Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, công chức chưa đi làm đúng giờ, lịch công tác chưa ghi nội dung cụ thể. Đặc biệt ngay thời điểm kiểm tra  những vị trí của các Hội đặc thù không có người nào, vắng mặt không rõ lý do.

         Tổ kiểm tra công vụ huyện đề nghị lãnh đạo 3 xã tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, chỉ đạo thực hiện cải cách chế độ công vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của các bộ, công chức; tiếp tục tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, người lao động, nâng cao trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đơn vị./.

                                                Minh Phong