Nếu như trước đây, việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên chưa thường xuyên, hiệu quả còn hạn chế do chưa có văn bản nào quy định cụ thể. Từ khi thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị (khóa XI) ngày 12/12/2013 về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thì việc giám sát và phản biện xã hội trở thành một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội như: Việc tổ chức cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, góp ý với đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng.

Năm 2018 được sự thống nhất và chỉ đạo của Thường trực huyện ủy, Ban thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn giám sát tiến hành giám sát 12 cán bộ cấp ủy viên cơ sở xã về việc gương mẫu thực hiện Chỉ thị của Ban thường vụ huyện ủy, qui định của nhà nước, phong trào của đoàn thể phát động về xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư và các tiêu chí môi trường  liên quan đến xây dựng nông thôn mới.

        Việc giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội từng bước được triển khai cụ thể hơn. Người dân ngày càng có điều kiện để tham gia góp ý trực tiếp vào trong các dự thảo Luật, các nghị quyết của Đảng, chính quyền trong xây dựng và phát triển huyện.

Hoạt động giám sát đã giúp cho chính quyền các cấp thấy được những tồn tại, hạn chế, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhân dân; phát huy dân chủ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là ở cơ sở, góp phần vào sự phát triển chung của huyện; đồng thời, giúp cho hệ thống Mặt trận huyện tích lũy thêm những bài học kinh nghiệm góp phần vào việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. 

          Cùng với việc giám sát, phản biện xã hội thì Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội huyện phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện qui chế dân chủ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng và chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của 12 Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Nhìn chung các Ban thanh tra và Ban giám sát cộng đồng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện.

          Huyện ủy cũng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã huyện triển khai việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức. Trong đó, tập trung góp ý việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Thông qua hình thức góp ý trực tiếp vào văn bản hoặc qua các buổi tọa đàm, tiếp xúc cử tri. Xác định một trong những nội dung quan trọng của việc tham gia ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đó là việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Trong năm 2018  MTTQ từ huyện đến các xã, thị trấn đã tổ chức cho 8 Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri ở  22 điểm. Kết quả đã có trên 200 lượt ý kiến của cử tri tham gia với 279 vấn đề trên các lĩnh vực.

          Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQVN và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp thống nhất hành động giữa các thành viên của Mặt trận, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là cơ sở. Qua đó, góp phần bảo đảm và tăng cường an ninh trật tự xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

                                                                              MỸ HẰNG