Làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, ngày 22 tháng 10 năm 2018, Bộ Chính trị khoá XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.         

          Thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, trong buổi sáng ngày 22 tháng 8 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Bình đã tổ chức 02 cuộc hội nghị (Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị đảng viên) để phổ biến, quán triệt và triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã và đảng viên các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp huyện.

     Đ/c Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc Hội nghị     

          Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đến dự và có bài phát biểu khai mạc tại Hội nghị cán bộ chủ chốt. Bài phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã khẳng định: Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Đó là bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam được bảo tồn và phát huy qua hàng nghìn năm lịch sử - Đó là kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng để phản bác các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc và những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để lật đổ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nhờ vậy, Đảng ta luôn vững vàng về tư tưởng và không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đủ sức chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua các khó khăn và giành được nhiều thắng lợi vẻ vang, to lớn qua từng thời kỳ cách mạng. Ngày nay Đảng Cộng sản Việt Nam đang ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và giữ vai trò lãnh đạo duy nhất đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đất nước ta đang vững bước trên con đường đổi mới toàn diện theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Song trước bối cảnh tình hình mới, với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường thì Đảng ta cũng đang phải đối diện với nhiều vấn đề thách thức mới, đầy cam go, trong đó có những vấn đề liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng.        

          Để đảm bảo công tác phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trong Đảng bộ huyện đạt kết cao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của mình trong việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phán bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện mục tiêu, quan điểm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị; 04 nhiệm vụ theo lộ trình và 03 nhiệm vụ thường xuyên nêu trong các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy. Việc học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ chính trị phải gắn với việc tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị có liên quan của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhằm tạo sự thống nhất và đồng bộ trong chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Đ/c Nguyễn Phương Dân, HUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Hội nghị triển khai nội dung Nghị quyết

          Tại Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị đảng viên, đồng chí Nguyễn Phương Dân, Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã báo cáo với đại biểu những nội dung cơ bản, cốt lõi được nêu trong Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, gồm: mục tiêu, quan điểm lãnh đạo và 07 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai, thực hiện Nghị quyết.

            Trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị đảng viên học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã diễn ra và kết thúc theo đúng nội dung chương trình đề ra, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

                                                                                                                                       ĐTK