Là xã điểm được Ban thường vụ Huyện ủy Thới Bình chọn để tổ chức đại hội, đến nay công tác chuẩn bị cho Đại hội gần như mới được khởi động lại do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Theo báo cáo, dự kiến thời gian đại hội sẽ được diễn ra vào cuối tháng 5 này, việc tổ chức quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, Tỉnh uỷ, Huyện ủy về đại hội đã được triển khai cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động nhiều phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội. Việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội; tổ chức xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, các văn kiện liên quan đang được thực hiện và công tác nhân sự đại hội đảm bảo đúng quy định, quy trình.  

Qua đó, Lãnh đạo Huyện ủy cũng đã ghi nhận và chỉ đạo thêm một số công tác tổ chức và chuẩn bị đại hội phải đảm bảo về phòng chống dich bệnh Covid-19. Đồng thời Đảng bộ xã cần tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị văn kiện đại hội Đảng bộ xã phải sát thực tế, có định hướng cụ thể, các mục tiêu cho nhiệm kỳ mới phải rõ ràng và phát huy được thế mạnh của địa phương.

                                                  

LIÊU HỎN