Với khẩu hiệu: “Ra sức thi đua trên mọi lĩnh vực, phấn đấu đưa huyện Thới Bình trở thành huyện nông thôn mới”, phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 sẽ phát huy tinh thần vượt khó, lao động sáng tạo của toàn dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của huyện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong đó sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như:

          (1) Thi đua phát triển kinh tế nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Trong đó, về nông nghiệp, sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, hiệu quả, nhất là phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao, nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Về công nghiệp - xây dựng, tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, không chỉ đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước mà còn huy động các nguồn lực, nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thông qua hình thức xã hội hóa, hình thức đối tác công tư. Về dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh khai thác tiềm năng và lợi thế của từng lĩnh vực như: thương mại, bảo hiểm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe….

          (2) Thi đua bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng: Thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, từng bước cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh PCI. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi và các chương trình hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực và cải thiện khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nâng cao tính minh bạch trong môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh hoạt động sản xuất.

          (3) Thi đua phát triển khoa học và công nghệ: Tích cực đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Nâng cao hơn nữa hiệu quả khoa học và công nghệ trong các đề tài, dự án một cách đồng bộ và đạt chất lượng cao trên các lĩnh vực Tiếp tục duy trì tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO điện tử đến 100% các xã, thị trấn. Đầu tư nâng cấp hạ tầng trang thiết bị sử dụng phần mềm VIC. Xây dựng bảo hộ sản phẩm lúa sạch Thới Bình.

          (4) Thi đua nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo nguồn nhân lực: Triển khai thực hiên đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Sắp xếp mạng lưới trường, lớp phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các trường có quy mô số học sinh, số lớp, số giáo viên dạy hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo tinh gọn. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục.

          (5) Thi đua thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân: Củng cố và hoàn thiện tổ chức ngành y tế các tuyến, đầu tư nâng cao năng lực hệ thống y tế, tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra, thực hiện quản lý sức khỏe đến từng người dân và quản lý các bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm tại y tế cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Phong trào tuổi trẻ thi đua hiến máu tình nguyện

          (6) Thi đua phát triển văn hóa, thể thao, bảo đảm an sinh xã hội: Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới hướng đến chất lượng, hiệu quả. Từng bước đầu tư đồng bộ các thiết chế văn hóa, trong đó ưu tiên đầu tư các thiết chế văn hóa phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa nhằm động viên nhân dân, các tổ chức kinh tế, xã hội tham gia xây dựng phát triển văn hóa. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với các hoạt động thể thao bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú để thu hút quần chúng nhân dân tham gia. Đẩy mạnh giáo dục thể chất cho học sinh trong nhà trường và lực lượng vũ trang. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận các chính sách trợ giúp; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, chủ động và tự vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo.

Tuổi trẻ huyện Thới Bình ra sức thi đua chung tay bảo vệ cảnh quan môi trường

       (7) Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước: Tăng cường giải pháp tổ chức triển khai thực hiện trong công tác cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực thi thủ tục hành chính, đặc biệt về giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thường xuyên cập nhật, rà soát, thống kê thủ tục hành chính đã được công bố, công khai nhằm duy trì thủ tục hành chính đã hết hiệu lực. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền đô thị, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân sự. Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện bằng hình thức đào tạo, bồi dưỡng thích hợp. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

          (8) Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện phong trào. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tập trung hỗ trợ, giúp đỡ, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng về kinh tế-xã hội ở nông thôn và xem đây là phong trào thi đua trọng tâm; phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

          (9) Thi đua đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện: Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua quyết thắng, vì an ninh tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tăng cường phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông. Đẩy mạnh phong trào toàn dân thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

           Thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thi đua nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên.

            Nhiệm vụ của phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 là hết sức thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của huyện. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ này, các cấp, các ngành phải đề ra các mục tiêu thi đua cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ổn định và cải thiện đời sống nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội của huyện. Thực hiện mạnh mẽ các giải pháp để đổi mới nội dung, hình thức thi đua, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị; phải tập trung hướng phong trào thi đua về cơ sở, cộng đồng dân cư, vùng dân tộc thiểu số. Mỗi cơ quan, đơn vị xác định rõ chủ đề, nội dung phong trào thi đua.

            Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

           Thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới và các mô hình hiệu quả. Kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực.

          Tổ chức thực hiện tốt việc đăng ký giao ước thi đua của các tập thể, cá nhân; giữa các đơn vị, địa phương trong khối thi đua. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của khối thi đua; thực hiện tốt việc xây dựng chương trình hoạt động, quy chế về tiêu chí thang điểm thi đua cụ thể, phù hợp, thiết thực.

        Thực hiện tốt phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 sẽ góp phần quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020, là món quà ý nghĩa dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

                                                                                                                                                       ĐTK