Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 490 gọi tắt là chương trình OCOP có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe những nội dung chính của chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm, quy trình thực hiện đề án từ việc đăng ký sản phẩm; xác định và phát triển sản phẩm, dịch vụ OCOP; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm OCOP; xúc tiến thương mại sản phẩm; hướng dẫn, thống kê, thu thập số liệu đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP. 

Theo đó sau khi đối chiếu rà soát tình hình thực tế phát triển kinh tế của địa phương, UBND xã đề xuất một số sản phẩm của mình để huyện tổng hợp tham gia chương trình như: Sản phẩm lúa hữu cơ, tôm sinh thái, rượu Tân Lộc, mắm lóc Thới Bình... Thông qua hội nghị nhằm giúp lãnh đạo các xã, đại diện hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xây dựng và triển khai chương trình OCOP theo đúng lộ trình, sát với tình hình thực tế, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020./.

                                                                              LIÊU HỎN