Lớp tập huấn diễn ra trong 1 ngày, các đại biểu được nghiên cứu những nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các chuyên đề như: Tôn giáo trong đời sống xã hội; tình hình tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam; chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; đảng viên với tín ngưỡng tôn giáo…

Ngoài ra, huyện còn triển khai các nội dung có liên đến công tác phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong hệ thống tôn giáo.

 

LIÊU HỎN (Trung tâm VH-TT-TT huyện TB)