Thời gian tập huấn 2 ngày, các học viên sẽ được giới thiệu những nội dung chính của Luật hợp tác xã năm 2012, các Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành cũng như các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. Vai trò của họp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới hiện nay. Qua đó góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân nông thôn, góp phần tích cực vào hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

                                                            LIÊU HỎN