Chủ tịch tỉnh Cà Mau - ông Nguyễn Tiến Hải đã phát động phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". (Ảnh: CTV)

Theo kế hoạch, đối tượng tham gia phong trào thi đua là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

 

Về nội dung thi đua thực hiện văn hóa công sở trong các cơ quan, Huyện Thới Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan. Đối với cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, lối sống, thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kỷ luật và kỷ cương hành chính.

 

Về giải pháp thực hiện phong trào thi đua: đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, phong phú nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận của xã hội. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của huyện và trên mạng internet, chú trọng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua. Có cơ chế động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua.

 

Về hình thức khen thưởng phong trào thi đua: hàng năm Hội đồng thi đua khen thưởng huyện và thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, doanh nghiệp nhà nước xem xét khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gắn với khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ được giao; đối với những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen; Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xem xét, lựa chọn những trường hợp đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.

 

Về thời gian sơ, tổng kết đánh giá phong trào thi đua: Năm 2022 huyện tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua. Năm 2025 Huyện tổng kết phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/2025).

 

Trần Văn Đời