Theo đó, để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy 03 nguồn nguồn lực của nền kinh tế, đó là: nhân lực, vật lực và tài lực, Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình đã đề ra mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn từ nay đến năm 2045. Trong đó, về quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn nhân lực thì mục tiêu đến năm 2025, huyện phải giảm tỷ trọng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp xuống dưới 45%, đến năm 2035 giảm còn dưới 35% và đến năm 2045 giảm còn dưới 25% so với tổng lao động của huyện.

          Đối với nguồn vật lực, mục tiêu đề ra đến năm 2025 phải tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, thích nghi với biến đổi khí hậu. Hình thành hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội tương đối đồng bộ. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án công trình có tính chất cấp bách, trọng tâm, trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đến năm 2035 phải kiểm soát tình hình ô nhiễm nguồn nước, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái. Triển khai thực hiện đồng bộ cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên, môi trường theo yêu cầu. Bảo đảm hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận tiện, nhanh chóng đến các khu vực, địa phương và ngoài huyện. Đến năm 2045, chủ động ngăn ngừa, hạn chế tình trạng suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường, thích nghi và ứng phó với biên đổi khí hậu, bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên. hoàn thiện cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương trong nước bằng đường thuỷ và đường bộ.

          Đối với nguồn tài lực, mục tiêu đến năm 2025 huyện phải hướng tới cân bằng thu - chi ngân sách và phấn đấu đến năm 2030 tự cân đối được thu – chi ngân sách. Đến năm 2035, thu ngân sách nhà nước về đất đai đạt 10%, thu từ khai thác tài sản công 05% tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm. Đến năm 2045, giữ ổn định thu ngân sách nhà nước về đất đai 10%, thu từ khai thác tài sản công đạt 05 - 07% tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm.

          Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu này, Ủy ban nhân dân huyện giao các cơ quan chuyên môn trực thuộc triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp theo từng nguồn lực cụ thể.

          Đối với nguồn nhân lực, giao Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh đào tạo nghề theo nhu cầu của lao động; nâng cao hiệu quả dạy nghề gắn với giải quyết việc làm. Tăng cường phối với các ngành đoàn thể, tổ chức quần chúng, xã hội, nghề nghiệp,... tiến tới đổi mới phương thức hoạt động trong phát triển nguồn nhân lực. Phối hợp thực hiện tốt việc giám sát xã hội, bảo đảm vai trò giám sát của cộng đồng, phát huy vai trò của đoàn thể, tổ chức xã hội trong giám sát chất lượng đào tạo. tăng cường phối hợp các đơn vị dịch vụ việc làm thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn, giới thiệu việc làm; tư vấn, giới thiệu người lao động với các công ty, doanh nghiệp sử dụng lao động trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động.

          Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đầu tư nâng cao năng lực, đổi mới nội dung công tác hướng nghiệp theo yêu cầu của thị trường lao động. Tăng cường định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong các trường học.

          Giao Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phát triển mạnh hệ thống thông tin đại chúng, mở rộng cơ hội và tăng cường năng lực cho người dân tiếp cận thông tin, thụ hưởng các dịch vụ văn hoá, vui chơi giải trí, có cuộc sống tinh thần lành mạnh nhằm nhanh chóng tái tạo, phát triển năng lực làm việc và khả năng sáng tạo của mỗi người.

          Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý; đẩy mạnh quá trình trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức sự nghiệp công lập trong quản lý, sử dụng nhân lực.

          Đối với nguồn vật lực, giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu, đề xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản phẩm theo hướng sản xuất quy mô lớn gắn với bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đa dạng hoá nguồn lực phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó vơi biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển hướng từ chiều rộng sang chiều sâu, gia tăng sản lượng, chất lượng hàng hoá và giá trị gia tăng trên đơn vị sản xuất, phát triển mạnh sản phẩm hàng hoá chủ lực của ngành nông nghiệp theo từng chuỗi sản phẩm toàn diện. Ứng dụng khoa học - công nghệ và quy trình sản xuất tiên tiến vào sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, khuyến khích đầu tư phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phát triển hệ thống thuỷ lợi phù hợp với yêu cầu mới của sản xuất, phục vụ tái cơ cấu ngành. Đẩy mạnh chế biến, bảo quản, áp dụng cơ giới hoá, giảm tổn thất sau thu hoạch.

       Phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên đất, nước để phát triển 02 ngành hàng chủ lực tôm và lúa gạo là hướng đi bền vững của huyện Thới Bình

         Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các giải pháp quản lý và dụng tiết kiệm các nguồn nước. Ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm hành vi vi phạm ô nhiễm nguồn nước. Tập trung tuyên truyền, tăng cường năng lực dự báo thiên tai, biến đổi khí hậu để chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiểu thiệt hại, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường đến các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhân dân trên địa bàn huyện.

          Giao Phòng Tài chính và Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Quản lý chặt chẽ khâu chuẩn bị đầu tư, đề xuất quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công. Rà soát, đề xuất loại bỏ những dự án kém hiệu quả hoặc giãn, hoãn các dự án chưa thật sự cấp bách để ưu tiến nguồn vốn đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng, trọng điểm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

          Về nguồn lực tài lực, giao Phòng Tài chính và Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện nghiêm Luật Ngân sách nhà nước, tăng cường kỷ luật ngân sách ở tất cả các cấp, các ngành. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư; tạo điều kiện thuận lới nhất để doanh nghiệp, nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh.

          Giao ngành thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, tập trung chống thất thu, chuyển giá và nợ đọng thuế.

          Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khuyến khích, hỗ trợ thực hiện xã hội hoá đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Sắp xếp, chuyển đổi những đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, sụ nghiệp khác có đủ điều kiện để hoạt động theo cơ chế tự chủ, tiến tới tự chủ hoàn toàn, hạch toán như doanh nghiệp. Giải thể các đơn vị sự nghiệp hoạt động kém hiệu quả; đồng thời chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị giải thể sang các đơn vị khác tiếp tục thực hiện hoặc xã hội hoá dịch vụ công.

       Thới Bình sẽ phát triển bền vững hơn nhờ phát huy tốt các nguồn lực của nền kinh tế

        Là một huyện nông thôn của miền Đất Mũi thân thương, tình hình kinh tế - xã hội hiện nay tuy còn gặp không ít khó khăn nhưng Thới Bình cũng có sự hội tụ nhiều nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn tài nguyên đất, nước, con người, truyền thống văn hoá-lịch sử,... Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực này là yếu tố quan trọng hàng đầu để thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Thới Bình phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn từ nay đến năm 2045 và những giai đoạn tiếp theo.

 

                                                                                                                                                         ĐTK