Đến dự và trực tiếp triển khai nội dung chuyên đề có đồng chí Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Trong vòng 2 ngày, các cán bộ quản lý, giáo viên được nghe 6 chuyên đề như: Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển VN đến 2030 và tầm nhìn đến 2045; chuyên đề học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM 2019…

Ngoài ra, cán bộ quản lý, giáo viên còn được chia sẽ kinh nghiệm, định hướng phân luồng cho học sinh phổ thông gắn với giáo dục nghề nghiệp và việc làm; xây dựng đạo đức công vụ của cán bộ giáo viên và văn hóa ứng xử trong trường học… được thông tin thời sự về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn, trong nước và tình hình quốc tế. 

Việc triển khai các lớp bồi dưỡng chính trị hè là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. ./.

 

                                                   LIÊU HỎN