Về cải cách thể chế, đã thực hiện tốt công tác xây dựng, tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, đã tiến hành rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, xã, thị trấn ban hành trong giai đoạn 2014-2018, với 38 văn bản của cấp huyện (gồm 10 nghị quyết, 28 quyết định) và 54 nghị quyết của cấp xã, thị trấn được rà soát. Qua đó, ra quyết định huỷ bỏ 09 nghị quyết, 15 quyết định của cấp huyện và 54 nghị quyết cấp xã đã hết hiệu lực.

Cùng với khâu cải cách thể chế, khâu cải cách thủ tục hành chính được chú trọng với việc cập nhật kịp thời, công khai đối với 37 thủ tục mới ban hành, 37 thủ tục được sửa đổi, bổ sung, 27 thủ tục được thay thế, 33 thủ tục bị bãi bỏ, hủy bỏ, nâng tổng số hiện nay có 445 thủ tục hành chính được cập nhật và niêm yết công khai theo quy định tại cấp huyện và cấp xã. Thực hiện cắt giảm 20% trở lên thời gian giải quyết đối với 17 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: xây dựng, công thương, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, thành lập và hoạt động của hợp tác xã. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức 04 cuộc đối thoại với người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính, qua đó tiếp nhận và giải quyết 44/44 ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Các TTHC được niêm yết công khai tại Bộ phận "Một cửa" của UBND các xã, trị trấn

Áp dụng cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, cấp huyện và cấp xã đã tiếp nhận và giải quyết 54.599 hồ sơ (cấp huyện 10.289 hồ sơ, cấp xã 44.310 hồ sơ) trên các lĩnh vực như: tư pháp-hộ tịch, chứng thực, thi đua-khen thưởng, đăng ký kinh doanh, tài nguyên và môi trường, xây dựng, lao động-thương binh và xã hội,..., với tỷ lệ giải quyết sớm và đúng hẹn đạt 99,99% và mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân được đánh giá bằng hệ thống máy đánh giá ở cấp huyện đạt 99,7% và đánh giá bằng phiếu đánh giá ở cấp xã đạt 100%.

Khâu cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước triển khai thực hiện đồng bộ đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, đối với các phong chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện đang triển khai xây dựng đề án sắp xếp lại, giải thể Phòng Dân tộc và Phòng Y tế huyện; đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đã tiến hành ghép 08 trường học thành 04 trường học và đang xây dựng đề án sáp nhập 02 đơn vị (Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện và Đài Truyền thanh huyện) thành Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao huyện trực thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

Trong khâu xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hiện nay có 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức và 99,94% viên chức cấp huyện đạt chuẩn về chuyên môn theo quy định. Đối với cấp xã, có 91,87% cán bộ chuyên trách, 100% công chức đạt chuẩn theo quy định. So với năm 2018, tỷ lệ đạt chuẩn chuyên môn của đội ngũ viên chức cấp huyện tăng 0,12% và đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp xã tăng 20,44%. Thực hiện chế độ tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ đối với 82 người.

Đối với khâu cải cách tài chính công, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường thực hiện đồng bộ trên tất các lĩnh vực, với tổng số tiền tiết kiệm được trên 15,08 tỷ đồng. Trong đó, tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên 5,778 tỷ đồng; tiết kiệm kinh phí chi hội nghị, tiếp khách, công tác phí,... 606 triệu đồng; tiết kiệm kinh phí mua sắm tập trung 122 triệu đồng; tiết kiệm kinh phí trên lĩnh vực đầu tư xây dựng 9,3 tỷ đồng.

Có 99,9% hồ sơ được tiếp nhận và xử lý sớm và đúng hạn thông qua "Một của điện tử"      

    Khâu hiện đại hoá hành chính được chú trọng thực hiện thông qua các hoạt động sử dụng phần mềm quản lý văn bản (VIC), sử dụng chữ ký số, vận hành một cửa điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, áp dung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn IOS. Trong đó, các văn bản đến thực tế được tiếp nhận trên VIC đạt tỷ lệ 95,24% và số văn bản đi thực tế thông qua VIC đạt tỷ lệ 92,87%, tăng 9,93% so với năm 2018. Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trước hạn và đúng hạn thông qua phần mềm của một cửa điện tử các cấp đạt 99,9%. Tổng số thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 là 260 thủ tục, tăng 6,5% so với năm 2018 và số thủ tục cung cấp dịch vụ bưu chính công ích là 267 thủ tục. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO được duy trì, cải tiến, với việc triển khai áp dụng ISO điện tử TCVN 9001:2015 ngày càng đem lại hiệu quả.

Với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ở tất cả các khâu và trên tất cả các lĩnh vực, hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lý kinh tế - xã hội của chính quyền các cấp; trình độ, năng lực, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên rõ rệt; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường,... tạo được niềm tin và sự hài lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế  - xã hội phát triển nhanh và ngày càng bền vững.

                                                                                                                                                ĐTK