Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển cấp xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương từ thời bình sang các trạng thái về quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và giai đoạn 3 là: Thực binh chiến đấu đánh chiếm mục tiêu có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ.

Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao về nhận thức, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, năng lực tham mưu của các ban ngành, đoàn thể, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang ở địa phương trong tình hình mới./.

 

                                                                   LIÊU HỎN