Đồng chí Nguyễn Tráng Kiện, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện triển  khai quyết định hợp nhất đài Truyền thanh và Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện

Sau khi họp nhất, tổ chức bộ máy được giao gồm 29 người. Theo đó, Đ/c Phạm Trí Thuận, Trưởng Đài Truyền thanh huyện giữ chức Giám đốc trung tâm.

Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Thới Bình là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, trực thuộc UBND huyện; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện có chức năng: Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện.

Trung tâm Văn hóa, truyền thông & Thể thao huyện Thới Bình chính thức đi vào hoạt động từ ngày 7/10/2020./.

Anh Quốc