Tại lớp tập huấn, các học viên nghe giới thiệu khái quát về truyền máu; những tiêu chuẩn đối với người được hiến máu và không được hiến máu; công tác chăm sóc sức khỏe cho những người tham gia hiến và quyền lợi, chế độ chính sách đối với người vận động và người tham gia hiến máu, nhận thức được vai trò quan trọng của tuyên truyền viên; công tác quản lý người cho máu tại cơ sở; đồng thời các học viên được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện vận động hiến máu tình nguyện…

Thông qua đó nhằm trang bị và nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện tại cộng đồng cho lực lượng tình nguyện viên cũng như phát triển mạnh mẽ đội ngũ tuyên truyền viên hiến máu tình nguyện cấp cơ sở./.

 

Thành Hiệp