Chuẩn bị cho học sinh trở lại học vào ngày 27/4/2020

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh học sinh từ cấp Trung học cơ sở trở lên; sinh viên, học viên trường cao đẳng, đại học; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; trường chính trị đi học trở lại từ ngày 27/4/2020.

Riêng học sinh cấp học mầm non, tiểu học đi học trở lại từ ngày 04/5/2020.

          Trần Văn Đời