Huyện Thới Bình trước đây được tỉnh chọn làm huyện điểm thực hiện Cuộc “Vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đến năm 2009 có chủ trương và chuyển tiếp triển khai thực hiện đề án bộ tiêu chí quốc gia về “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đến năm 2017 tỉnh chính thức chọn huyện Thới Bình làm huyện điểm chỉ đạo “huyện nông thôn mới” với sự hỗ trợ về nhiều mặt, đã tạo điều kiện thuận lợi và khắc phục được một số khó khăn. Đồng thời dưới sự vào cuộc của hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, hướng dẫn tận tình của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện cùng các tầng lớp Nhân dân đã đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng hăng hái thi đua đẩy mạnh lao động, phát triển sản xuất…Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động… được Nhân dân đồng tình, tích cực hướng ứng;  khối Đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, tạo nên tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng huyện hướng tới đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực, hăn hái tham gia thực hiện chủ trương về tái cơ cấu kinh tế, với các mô hình sản xuất kinh tế bền vững như: mô hình cánh đồng lớn, mô hình Cánh đồng lớn nuôi tôm quản canh cải tiến nước tĩnh ít thay nước, mô hình Cánh đồng lớn lúa cao sản, mô hình sản xuất lúa – tôm, lúa – tôm “ Càng Xanh”; sản xuất “ lúa sạch, lúa hữu cơ”;  “Rau sạch”; mô hình chăn nuôi các loài có giá trị kinh tế cao. Bênh cạnh đó kinh tế dịch vụ thương mại tiếp tục phát triển, thu hút được nhiều nhà đầu tư như các Ngân hàng, các doanh nghiệp chế biến thủy sản… Đồng thời các ngành nghề truyền thống được giữ và phát triển …; các tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới được thành lập hoạt động, phát huy hiệu quả, từng bước hình thành chuỗi giá trị hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế huyện theo hướng bền vững.

Công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ, giảm nghèo bền vững được triển khai với nhiều hình thức, nhận được sự ủng hộ tích cực của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện, vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 3,2 tỷ đồng; đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà,  hỗ trợ sản xuất hộ nghèo, cận nghèo đã thoát nghèo bền vững, với số tiền 2,837 tỷ đồng; 5 năm qua đã thoát 2.107 hộ nghèo,  hiện nay còn 928 hộ nghèo, chiếm 2,76%; 957 hộ cận nghèo, chiếm 2,85%;

Công tác tuyên truyền vận động Nhân dân đoàn kết thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được triển khai với nhiều hình thức vận động, các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện tốt các mô hình xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư, đời sống văn hóa được lang tỏa, bộ mặt nông thôn được đổi mới. Đến nay, toàn huyện đã có 29.329/33.486 hộ đạt chuẩn văn hóa, đạt 87,58%; có 94/104 ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa, đạt 90,38 %; có 8/11 xã đạt chuẩn văn hóa – nông thôn mới, đạt 72,72 %; có 05 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đã đề nghị thẩm định, công nhận  3 xã; bình quân xã đạt 16, 91/19 tiêu chí; huyện đạt 4/9 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đạt trên 50% chỉ tiêu, tiêu chí; dự kiến đến cuối năm 2020 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Phối hợp vận động Nhân dân tham gia đóng góp xã hội hóa giáo dục; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 38/58 trường, đạt 65,51%. Có 12/12 xã, thị trấn  đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở - chống mù chữ; huyện đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non.

Phối hợp vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,11%; xây dựng 11/11 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia;  các chiến dịch truyền thông y tế, chiến dịch lòng ghép cung cấp dịch vụ Sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình được tăng cường, tuyên truyền, vận động hàng năm...Đặc biệt vận động, tiếp nhận 9 đoàn từ thiện đến khám, cấp thuốc miễn phí và quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo,  khuyết tật...người có hoàn cảnh khó khăn cho gần 4.000 lược người.

Công tác vận động an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, tổng cộng vận động an sinh xã hội trị giá 57,2 tỷ đồng; các hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa, chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người có công với nước luôn được chú trọng. Phối hợp với chính quyền hướng dẫn xét hỗ trợ thiên tai (thiệt hại lúa do nắng hạn kéo dài) với số tiền 37,583 tỷ đồng; vận động cứu trợ đồng bào Miền Bắc và Miền Trung bị thiên tai với số tiền 527 triệu đồng. Phối hợp vận động, huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư  trị giá  248,736 tỷ đồng, chiếm 30,02% so với tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới của huyện.

Công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh- sạch- đẹp được các cấp, các ngành và khu dân cư chú trọng; công tác vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh “ăn chín, uốn sôi”,  thường xuyên vệ sinh nhà cửa, mọi nhà có công trình vệ sinh, chăn nuôi có chuồng trại, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt... ngày càng được Nhân dân, từng hộ gia đình có ý thức thực hiện. Đồng thời thông qua cuộc vận động, các ngành đoàn thể đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình mới ở khu dân cư như: xây dựng hố rác gia đình, hố rác khu dân cư; Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường. Mặt khác, bằng những cách làm sáng tạo, thông qua tuyên truyền, vận động và nâng cao ý thức của người dân địa phương đã góp phần không nhỏ trong xử lý ô nhiễm, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho môi trường nông thôn.

Phối hợp tăng cường tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; gắn với Phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp Nhân dân. Kết quả, phối hợp tuyên truyền trên 4.120 cuộc, có hơn 261.600 lượt người nghe, tham dự; các tầng lớp Nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc các chính sách pháp luật của Nhà nước; không ngừng động viên Nhân dân phát huy nội lực từ trong cộng đồng, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, ngày càng gắn bó trong khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện tốt chương trình phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được 1.470 cuộc có 73.150 lượt người tham dự. Thường xuyên xây dựng, cũng cố các tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn an ninh trật tự như Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự, tổ Nhân dân tự quản, Đội dân phòng, Ban bảo vệ ấp, làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, được Nhân dân tích cực hưởng ứng, cung cấp nhiều tin báo quan trọng, giúp lực lượng chức năng xử lý kịp thời.

Tuyên truyền, vận động  Nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát đầu tư của cộng đồng; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tiếp công dân và tham gia giải quyết, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan; tham gia thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần giảm thiểu đơn thư, khiếu nại đến chính quyền và các cơ quan chức năng.

Triển khai thực hiện công tác giám sát, tổ chức 45 đoàn giám sát, với 41 chuyên đề và tiến hành khảo sát, giám sát thực tế hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh, phát hiện có 51 cơ sở có biểu hiện nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường, kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Đồng thời thực hiện giám sát thường xuyên, giám sát thông qua Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng,  góp phần nâng cao chất lượng công trình và phát huy vai trò của Nhân dân trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công tác phản biện xã hội được quan tâm thực hiện, tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp Nhân dân góp ý vào các dự thảo Luật, Nghị quyết,  các văn bản quy phạm pháp luật; góp ý xây dựng các nghị quyết của cấp ủy, HĐND, kế hoạch của UBND cùng cấp… Trực tiếp phản biện 02 đề án của UBND huyện, góp phần hoàn thiện các văn bản, đề án và nâng cao tính khả thi, sự đồng thuận của Nhân dân trong triển khai thực hiện.

Tăng cường vận động Nhân dân phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương xã hội; tích cực tham gia công tác hoà giải cơ sở, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tạo điều kiện để Nhân dân tham gia ngày càng tích cực vào công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của chính quyền; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ngày càng góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, phát hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Những kết quả cụ thể nêu trên đã chứng minh hiệu quả của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện kiêu gọi các tầng lớp Nhân dân tiếp tục hưởng ứng tích cực chung sức, chung lòng, phát huy nội lực đóng góp để thực hiện huyện Thới Bình đạt tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2020

 

 

Nguyễn Hoàng Lượng