Theo báo cáo của UBND xã, trong 10 tháng đầu năm 2019, tình hình phát triển KTXH của xã đạt khá. Thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 650 triệu đồng, đạt gần 80% dự toán năm, hiện có 5 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch là diện tích lúa 2 vụ, nuôi trồng thủy sản, ấp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế và thu qũy đền ơn đáp nghĩa. Về công tác xây dựng nông thôn mới đến nay xã đạt 16/19 tiêu chí.

Tại buổi giám sát UBND xã kiến nghị các vấn đề liên quan đến định mức phân bổ ngân sách ổn định giai đoạn 2020-2025 sát với tình hình thực tế ở địa phương. Bên cạnh đó, xã cũng kiến nghị hỗ trợ thêm kinh phí cho công tác xây dựng nông thôn mới..

Lãnh đạo HĐND huyện cũng đã ghi nhận những kết quả đạt được của xã trong thời gian qua. Đồng thời huyện yêu cầu địa phương tiếp tục đảm bảo các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2019; đồng thời lưu ý đến kế hoạch đầu tư hạ tầng, phối hợp với các ban ngành huyện để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

                                                             LIÊU HỎN