Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2019, chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020, thông qua Nghị quyết Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ III; trình bày và báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2020.

           Năm 2019, MTTQVN các cấp trong huyện đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, hướng về từng địa bàn dân cư, từng đối tượng với các phong trào thiết thực, cụ thể và nhiều mô hình hay, cách làm mới. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay toàn huyện gần 88% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 99/104 ấp khóm đạt chuẩn văn hóa đạt 95%, có 10/11 xã văn hóa nông mới đạt trên 90%; 18 mô hình xây dựng nông thôn mới, an toàn giao thôn, an ninh trật tự được công nhận.

          Bên cạnh, vận động “ Quỹ người nghèo” 620 triệu đạt 100% chỉ tiêu và trích 224 triệu đồng hỗ trợ 123 hộ nghèo phát triển sản xuất, Mặt trận và đoàn thể phụ trách hỗ trợ giảm nghèo bền vững được 210 hộ, đạt hơn 91% chỉ tiêu; giảm 219 hộ cận nghèo đạt 148% chỉ tiêu; hiện nay hộ nghèo trong toàn huyện còn 710 hộ chiếm 2,03%; cận nghèo còn 738 hộ chiếm 2,11%. Có 15 ấp, khóm không hộ nghèo và Mô hình “ thị trấn đô thị văn minh, không hộ nghèo đã thoát được 22/27 hộ nghèo và thoát 10/10 hộ cận nghèo.

          Phát biểu tại hội nghị bà Huỳnh Út Mười biểu dương những thành tích đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu MTTQ các cấp trong huyện phát huy hơn nữa những thành quả và có những biện pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Tổ chức phối hợp thống nhất hành động trong công tác tuyên truyền vận động khối đại đoàn kết dân tộc, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng chính quyền và giám sát phản biện xã hội, đối ngoại nhân dân; đặc biệt kiện toàn củng cố tổ chức nội dung, phương thức hoạt động nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ vận động trong nhân dân, nhất tập trung giải quyết những bất cập, tâm tư nguyện vọng của người dân để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện trong thời gian tới

          Dịp này, UB MTTQ huyện tặng giấy khen cho 17 tập thể và 20 cá nhân hoàn thành tốt công tác Mặt trận năm 2019./.

                                                                  

                                                Thùy Linh