Đảng bộ huyện Thới Bình xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy các cấp đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đưa công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền chỉ thị, Nghị quyết của Đảng là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và  đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân hằng năm. Trong đó, từng đồng chí bí thư cấp ủy, chi ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, chủ trì việc học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Đánh giá việc học tập và triển khai Nghị quyết trong Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ  huyện ủy đặc biệt chú trọng việc triển khai Nghị quyết, chỉ thị mà áp dụng hình thức học tập cho phù hợp ở địa phương, đơn vị, thông qua việc tuyên truyền triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức một cách sâu sắc, đồng thời tạo sức lan tỏa cao. Từ đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã có lập trường, tư tưởng vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong xử lý công việc, có ý thức nâng cao chất lượng tham mưu trong mọi lĩnh vực phụ trách, ra sức thi đua, học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…, góp phần xây dựng huyện Thới Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 Phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo chủ chốt các cấp trong triển khai, quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; biểu dương những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên gương mẫu, đồng thời góp ý, phê bình nghiêm khắc đối với những tổ chức và cán bộ, đảng viên có biểu hiện chưa nghiêm túc trong học tập Nghị quyết; củng cố, lựa chọn đội ngũ báo cáo viên có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, phương pháp truyền đạt tốt,  đó là những giải pháp thiết thực dựa trên kinh nghiệm thực tiễn đã qua mà Đảng bộ huyện quyết tâm thực hiện nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác tổ chức triển khai, quán triệt để Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống./.

Thành Hiệp