Để thực hiện Quyết định số 667/QĐ-UBNĐ của UBND tỉnh Cà Mau về việc chọn huyện Thới Bình làm huyện điểm xây dựng nông thôn mới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 25 tháng 8 năm 2016 về việc xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Đồng thời, xác định các mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới đó là: phải có kết cấu về hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước theo hướng hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo hướng quy hoach; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao; môi trường sinh thái xanh, sạch đẹp; an ninh trật tự được giử vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân phải được nâng cao.

          Tính đến 7 năm 2019, huyện Thới Bình đã thực hiện đạt được 4/9 tiêu chí đó là: Tiêu chí; thủy lợi, sản xuất, an ninh và trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; có 5/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 45,45%, Huyện đã hoàn thành hồ sơ trình Tỉnh để xem xét công nhận thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để đạt những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ủy Ban nhân dân huyện Thới Bình và sự đồng thuận, nhiệt tình của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân cùng chung tay, góp sức xây dựng Huyện Thới Bình đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

Đảng bộ, quân và dân Thới Bình nhận thức được ý nghĩa, mục tiêu của việc xây dựng nông thôn mới của huyện là đem lại hưởng thụ cho người dân về vật chất và tinh thần. Ý thức trách nhiệm của người dân củng thể hiện rất rỏ nét trong xây dựng nông thôn mới ngày càng được phát huy; đời sống của người dân củng được nâng lên, khoảng cách nông thôn so với thành thị củng được rút ngắn, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đặc biệt là huyện không còn hộ chính sách nghèo; an ninh trật tự củng được đảm bảo; hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn về số lượng và đảm bảo chất lượng cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Trong thời gian tới, để đạt mục tiêu Huyện nông thôn mới vào năm 2020, cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số giải pháp sau đây:

Thứ nhất: Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05-08-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15-12-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chỉ thị số 36/CT-TTg, ngày 30-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2478/QĐ-TTg, ngày 30-12-2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án truyền thông phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 15-7-2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tập trung, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng nông thôn mới...

Thứ hai: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, toàn diện cả chiều rộng lẫn chiều sâu; xây dựng chủ đề tuyên truyền theo tháng, theo quí...; tuyên truyền lòng ghép ở các cuộc hội nghị báo cáo viên của huyện; phát hành rộng rải sổ tay, tờ rơi, tranh ảnh, tuyên truyền hình thức trực quan và trên trang báo điện tử của huyện,.. tổ chức hội thi về xây dựng nông thôn mới, tạo bầu không khí thi đua phấn khởi lặp thành tích trong xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba: Dân vận, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần phải đẩy mạnh hơn nữa về công tác vận động, tập hợp quần chúng, phát động phong trào quần chúng nhân dân thi đua xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền những mô hình hay, gương người tốt việc tốt; hướng dẫn nông dẫn nông dân ứng dụng khoa học kỷ thuật mới vào trong sản xuất; hướng cho nông dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng; liên kết hợp tác trong sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào trong sản xuất và tìm thị trương đầu ra cho nông sản nông dân.

Thứ tư: chính quyền các cấp cần phải đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, đồng thời phải có cơ chế phối hợp chặt chẻ với các tổ chức đoàn thể chính trị để tuyên truyền vận động sâu rộng trong cộng đồng dân cư, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần trong xã hội, các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng với phương châm; “Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiển tra”. Chỉ đạo cho các phòng chuyên môn chức năng hướng dẫn khoa học, kỷ thuật; ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất, chăn nuôi, chất lượng năng xuất cao, thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu, phù hợp với từng vùng đất nhiểm mặn, nhiểm phèn trên địa bàn của huyện, nhằm nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm và khen thưởng (khen thưởng đột xuất), biểu dương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, nhằm tạo động lực và lan tỏa trong xã hội.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực của các danh nhân, doanh nghiệp, kêu gọi vố đầu tư, đồng thời vận động con em quê hương Thới Bình đang sinh sống và làm việc trong và ngoài nước với tinh thần con em quê hương để cùng tham gia góp phần xây dựng nông thôn mới của quê hương ngày càng giàu đẹp.

NGUYỄN PHƯƠNG DÂN